Resultaten

Op de Philips van Horne kunnen leerlingen terecht voor mavo en havo. Aan alle leerlingen ‘onderwijs op maat’ leveren; dat is wat we willen. We houden er rekening mee, dat er verschillen bestaan tussen leerlingen en handhaven daarom duidelijk herkenbare leerwegen. Op deze manier proberen wij alle leerlingen een goede voorbereiding te bieden op de vervolgopleidingen. 

Kwaliteitszorg

We werken elke dag aan het best denkbare onderwijs aan onze leerlingen. Constante kwaliteitsontwikkeling is daarbij het vertrekpunt. Iedereen draagt hier vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid aan bij.

Het doel van kwaliteitszorg is dat alle betrokkenen werken aan de verbetering van de kwaliteit die de school nastreeft. Bij de kwaliteit van een school gaat het om de kwaliteit van het leren en de begeleiding daarvan. De onderwijskwaliteit van de Philips van Horne is op diverse manieren inzichtelijk gemaakt. Zo zijn zowel de in-, door- en uitstroomgegevens als het schoolplan hier op de website in te zien. Gegevens over de kwaliteit van ons onderwijs zijn bovendien verzameld op de website Scholen op de kaart.

Binnen LVO Weert wordt bovendien gebruik gemaakt van de beleidsmonitor. Hierin staan verschillende kwaliteitsaspecten beschreven die gecontroleerd worden door de verschillende kwaliteitszorgmedewerkers die werkzaam zijn binnen onze scholen. De medewerkers kwaliteitszorg rapporteren periodiek aan de directie van de scholen en geven advies over eventueel te nemen maatregelen.

Schoolplan

Een uitvoerige beschrijving van het meerjarenbeleid van de school staat in het schoolplan 2022-2026. Het schoolplan wordt ter instemming aan de medezeggenschapsraad voorgelegd. Jaarlijks worden de nieuwe acties in een schooljaarplan opgenomen.

Onderwijstijd

De Philips van Horne werkt met een vierkant lesrooster. Elke leerling heeft dagelijks les tussen 8.45 en 16.15 uur. Voor de klassen 1, 2 en 3 worden uitvallende lessen zoveel als mogelijk vervangen. Ook in de bovenbouw worden de lessen indien mogelijk door vervangende docenten waargenomen.

De Philips van Horne heeft het document 'Wat is onderwijstijd?' opgesteld. Hierin is te lezen welke activiteiten als onderwijstijd aangemerkt kunnen worden.

Philips van Horne

Samen creatief!