Ouderraad en MR

Ouderraad

Rol en taken oudercommissie

In de oudercommissie worden algemene zaken besproken waar leerlingen en/of ouders mee te maken krijgen. De oudercommissie kijkt mee, luistert en brengt zaken naar voren die binnen school spelen. Ze fungeren als klankbord voor de schooldirectie. Er worden themabijeenkomsten georganiseerd en de oudercommissie zet zich in bij schoolactiviteiten. De oudercommissie denkt met de MR (medezeggenschapsraad) mee en geeft de MR input en advies. De oudercommissie heeft geen wettelijke bevoegdheden.

Wat doet de oudercommissie niet?

  • De oudercommissie houdt zich niet bezig met overkoepelende beleidsmatige zaken. Besluiten over formatie, locatiekeuze, inzet gelden, klassenverdeling, etc. worden besproken in de medezeggenschapsraad (MR). De oudercommissie heeft desgevraagd een klankbordfunctie, b.v. voor de Medezeggenschapsraad (MR). Ook kan de oudercommissie met initiatieven komen en deze aan de MR voordragen. Het is dan aan de MR of daar vervolgens uitvoering aan wordt gegeven.
  • De oudercommissie kan geen individuele problemen voor u oplossen. Individuele problemen van ouder(s)/verzorger(s) en leerling(en) kunnen besproken worden met de mentor en/of teamleider van uw kind. De oudercommissie is bedoeld voor algemene zaken waar meer/alle leerlingen en ouders mee te maken hebben.

In contact met onze achterban

Om als oudercommissie goed te kunnen functioneren is input van ouders/verzorgers hard nodig. Wat houd je bezig binnen de school? Waar loop je tegenaan? Welke signalen geven je kind(eren)? Jullie stem, ervaringen en tips zijn de basis voor een goede uitoefening van de rol en taken. Laat je ‘horen’ via het e-mailadres: oudercommissie@pvanhorne.nl

Interesse

Leerlingen slagen voor hun eindexamen. Dit betekent dat leden met enige regelmaat afscheid nemen van de oudercommissie. We zijn dus altijd op zoek naar nieuwe leden die zich willen inzetten voor school.  Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met de oudercommissie, via het e-mailadres: oudercommissie@pvanhorne.nl. De vergaderingen, in aanwezigheid van de schooldirectie, vinden (plusminus) om de 6 weken plaats in de avonduren van 20.00 uur tot 21.30 uur.


Medezeggenschapsraad

Het belangrijkste inspraakorgaan binnen de school is de medezeggenschapsraad (MR). De MR van een school is wat de ondernemingsraad is in een bedrijf; zij bewaakt namens het personeel, de leerlingen en de ouders/verzorgers de goede gang van zaken op school. De leden van de MR van de Philips van Horne zijn gekozen vertegenwoordigers van personeel, ouders/verzorgers en leerlingen.

Correspondentie

De MR vergadert ongeveer éénmaal per maand. Voor zaken die u onder de aandacht van de MR wilt brengen, kunt u contact opnemen met dhr. E. Muijres secretaris.  

Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad

Ook op bovenschools niveau heeft de wet de medezeggenschap geregeld: LVO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR wordt het beleid besproken dat voor alle of voor de meeste scholen geldt. Hier worden de kaders vastgesteld waarbinnen de scholen zelf hun beleid kunnen bepalen. Elke school is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder of leerling én een personeelslid. De MR van een school bepaalt hoe hij zijn vertegenwoordiging in de raad aanwijst.

De GMR is op die manier een stichtingsbreed medezeggenschapsorgaan, dat alle scholen in zich verenigt. De GMR wil benadrukken dat het voor een goede vertegenwoordiging van alle LVO-scholen en voor zijn eigen informatievoorziening belangrijk is dat alle zetels bezet zijn.

Philips van Horne

Samen creatief!