Afwezigheid

Als een leerling om ziekte of om een andere reden zoals dokter- of tandartsbezoek moet verzuimen, is het belangrijk dat de school dat snel weet. We willen graag weten waarom een leerling niet aanwezig is op school. Dagelijks wordt de afwezigheid van leerlingen gecontroleerd. Als er iets niet lijkt te kloppen, informeren we de ouder(s)/verzorger(s) en bekijken we samen wat ons te doen staat. Bekijk hier de belangrijkste regels omtrent afwezigheid.


Te laat

We werken op school met een Front Office. Bij de Front Office (balie aan de hoofdingang) kunnen de leerlingen terecht voor: absentie, te laat komen, lesverwijdering, etc. In voorkomende situaties meldt een leerling zich (te allen tijde) bij de Front Office alvorens deel te nemen aan de les.

WhatsApp-Image-2018-08-20-at-11-37-14.jpeg

 

 

 

 

Gerrie Wildschut en May Beelen (verzuimbalie)

Ziekte of een andere geldige reden

Ouder(s)/verzorger(s) bellen, elke dag (zolang de ziekte duurt), voor aanvang van de lesdag met de Front Office, tussen 8:00 uur en 9:00 uur. De afmelding geldt enkel voor dezelfde dag. De dag(en) erna dient een leerling opnieuw voor de betreffende dag, in de ochtend, te worden afgemeld. Rechtstreeks nummer van de Front Office: tel. T. 0495 - 43 10 30.


Ziek naar huis

De leerling meldt zich bij de Front Office (balie hoofdingang) en deze neemt contact op met een van de ouder(s)/verzorger(s). 


Dokter – tandarts – orthodontist

De ouder(s)/verzorger(s) geven dit indien mogelijk 24 uur van tevoren telefonisch/via Somtoday door aan school óf middels een verlofbriefje dat de leerling inlevert bij de Front Office. Na het dokters- of tandartsbezoek meldt de leerling zich weer bij de Front Office. Afspraken graag zoveel mogelijk buiten schooltijd inplannen. 


Overig verlof (zoals bruiloft of begrafenis naaste familieleden)

Ouder(s)/verzorger(s) vragen verlof aan door het sturen van een e-mail (naar de betreffende teamleider) of vullen een verlofbriefje in dat de leerling voor akkoord laat tekenen door zijn/haar teamleider. 


Somtoday

Ziekmeldingen en andere afwezigheidsmomenten worden geregistreerd in Somtoday. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen met hun eigen inlogcode inloggen in Somtoday. Bij vragen over de absentie kunt u natuurlijk altijd telefonisch of per e-mail terecht bij de mentor van uw zoon/dochter.


Verlof (vakantie en religieuze verplichtingen)

Het kan voorkomen dat ouder(s)/verzorger(s) naast de vrije dagen die op het vakantierooster staan, om een bepaalde reden, één of meerdere dagen verlof voor hun zoon of dochter wensen. Wanneer dit het geval is, kunt u een schriftelijk verzoek voor ‘extra verlof’ indienen bij de betreffende teamleider. Bij het beoordelen van het verzoek hanteert de Philips van Horne de door de gemeente vastgestelde normen. Het zogeheten luxeverzuim wordt in principe niet toegestaan. De regelgeving omtrent verlof kunt u vinden in het protocol Bijzonder verlof. 

Buiten de schoolvakanties om mogen leerlingen niet van school wegblijven om bijvoorbeeld op wintersport te gaan of familie te bezoeken in het buitenland. Alleen in een uitzonderlijk geval staat de Philips van Horne ouder(s)/verzorger(s) toe hun leerplichtige kind tijdelijk niet naar school te laten gaan. De leerplichtambtenaar neemt in overleg met de school een beslissing. Bij aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder(s)/verzorger(s) blijken.

Wanneer een leerling plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuigingen, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. De ouder(s)/verzorger(s) dienen minimaal twee dagen van tevoren bij de betreffende teamleider een verzoek om extra verlof.


Verzuim

Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Een goede relatie tussen school, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) vormt de basis voor een effectief verzuimbeleid. Alle partijen hebben hierbij hun eigen rol. Ouder(s)/verzorger(s) zorgen ervoor dat hun kind naar school gaat en zij informeren de school als hun kind afwezig is. De school hanteert duidelijke regels bij het voorkomen en aanpakken van verzuim, zodat ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, maar ook medewerkers van onze school weten waar zij aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht. Om een goed en effectief verzuimbeleid te kunnen voeren wordt hierna beschreven hoe de verzuimaanpak op onze school is georganiseerd en wat ouder(s)/verzorger(s) van school mogen verwachten.


Onrechtmatig lesverzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de school of de leerplichtambtenaar van de gemeente wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. Dit verzuim kan bestaan uit spijbelen, vermoedelijk onterechte ziekmelding of luxe verzuim. Bij onrechtmatig lesverzuim wordt contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling en bepaalt de teamleider de sancties. Er kan mogelijk een schorsing volgen en de school is verplicht het verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar heeft tot taak zoveel mogelijk preventief te werken. Goede samenwerking tussen de school, leerplichtambtenaar en zorgpartners voorkomt escalatie van problemen met en van leerlingen. Daarom is er structureel en geregeld contact tussen onze school, leerplichtambtenaar en zorgpartners.

Ouder(s)/verzorger(s) die zich niet aan de regels van de leerplichtwet houden, maken zich schuldig aan een overtreding; een strafbaar feit. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. Tegen een beslissing, door de school of de leerplichtambtenaar op grond van de leerplichtwet genomen, kan degene die wiens belang rechtstreeks door deze beslissing wordt geraakt, een bezwaarschrift indienen.


Leerplicht

Leerplicht betekent dat jongeren verplicht zijn naar school te gaan. De school is wettelijk verplicht de in- en uitschrijvingsgegevens van haar leerlingen aan hun woongemeente door te geven. Deze verplichting betreft ook de leerlingen die de school voortijdig verlaten. Ouder(s)/verzorger(s) moeten hun zoon/dochter inschrijven op een school en ervoor zorgen dat hun kind daadwerkelijk naar school gaat. Niet alleen de ouder(s)/verzorger(s), ook de leerlingen zelf kunnen erop worden aangesproken als ze dit niet doen. Zo kunnen zowel ouder(s)/verzorger(s) als leerlingen een boete krijgen vanwege langdurig spijbelen en in het ergste geval kunnen ouder(s)/verzorger(s) in hechtenis worden genomen. De volledige leerplicht duurt tot en met het achttiende jaar of wanneer de leerling zijn/haar startkwalificatie heeft behaald.

Elke gemeente in Nederland heeft één of meer leerplichtambtenaren. Spijbelt een leerling langer dan drie dagen, dan moet de leerplichtambtenaar uitzoeken wat er aan de hand is. Natuurlijk is de leerplichtambtenaar, net als de ouder(s)/verzorger(s) en de school, er in de eerste plaats op uit om de leerlingen ‘binnen de boot’ te houden. Het ‘Meld- en verzuimprotocol VO’ is hier te downloaden. Meer informatie over de leerplicht kunt u vinden in deze flyer.


Leerplichtambtenaren
Gemeente Weert
Dhr. M. de Vries
Bezoekadres: Wilhelminasingel 101, Weert
Postadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert

T. (0495) 575 000
E. leerplichtdoorstroompunt@weert.nl

Gemeente Cranendonck
Mw. P. Verberne
Bezoekadres: Capucijnerplein 1, Budel
Postadres: Postbus 2090, 6020 AB Budel

T. (0495) 431233
E. leerplicht@cranendonck.nl

 

Philips van Horne

Samen creatief!