Afwezigheid

Als een leerling om ziekte of om een andere reden zoals dokter- of tandartsbezoek moet verzuimen, is het belangrijk dat de school dat snel weet. We willen graag weten waarom een leerling er niet is. Dagelijks wordt de afwezigheid van leerlingen gecontroleerd. Als er iets niet lijkt te kloppen, informeren we de ouders en bekijken we samen wat ons te doen staan. Bekijk hier de belangrijkste regelingen omtrent afwezigheid:

Dit schooljaar hebben we een wijziging aangebracht in de verzuimregeling.

WhatsApp-Image-2018-08-20-at-11-37-14.jpegGerrie Wildschut en May Beelen

VerzuimKantoor

Te laat: 
Indien een leerling te laat komt, gaat hij/zij zich melden bij het VerzuimKantoor (VK) in F003 bij de verzuimcoördinator May Beelen en/of bij verzuimmedewerker Gerrie Wildschut. 
Dit geldt voor alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 5. 

Ziekmelden:
Als een leerling ziek thuisblijft dan verwachten wij, dagelijks, 
vóór 9.00 uur telefoon van ouder(s)/verzorger(s). 

Wanneer een leerling ziek naar huis gaat, dient hij/zij zich te melden bij het VK, F003. 

De telefoonnummers van de balies blijven hetzelfde: 

0495-431061 voor de havo onderbouw
0495-431075 voor de gehele mavo
0495-431030 voor de havo bovenbouw tot 9.30 uur. 
Na 9.30 uur dienen ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van havo 4 en 5 contact op te nemen: 0495-431061 of 0495-431075

Als je weer beter bent, vullen je ouders het formulier betermelding in (met handtekening) en meld je je met dit briefje bij het VerzuimKantoor. 

Alle informatie die u reeds eerder heeft verkregen via het mavo/havo balieboekje is in principe nog steeds relevant, echter de locatie waar men zich moet melden is veranderd van de balie naar het VerzuimKantoor, F003.

Dokter – tandarts – orthodontist

Lever een verlofbriefje in via het VerzuimKantoor. Afspraken dienen uiteraard zo veel mogelijk buiten schooltijden gepland te worden. 


Overig verlof (zoals bruiloft of begrafenis naaste familieleden)

Ouders vullen een verlofbriefje in dat de leerling voor akkoord laat tekenen door de teamleider via het VerzuimKantoor. 


Magister

Ziekmeldingen en andere afwezigheidsmomenten worden geregistreerd in Magister. Ouders kunnen met hun eigen inlogcode inloggen in Magister. Bij vragen over de absentie kunt u natuurlijk altijd telefonisch of per e-mail terecht bij de mentor van uw zoon/dochter.


Verlof (vakantie en religieuze verplichtingen)


Het kan voorkomen dat ouders naast de vrije dagen die op het vakantierooster staan, om een bepaalde reden één of meerdere dagen verlof voor hun zoon of dochter wensen. Wanneer dit het geval is, kunt u een schriftelijk verzoek voor ‘extra verlof’ indienen bij de betreffende teamleider. Bij het beoordelen van het verzoek hanteert de Philips van Horne de door de gemeente vastgestelde normen. Zogehete luxeverzuim wordt in principe niet toegestaan. De regelgeving omtrent verlof kunt u vinden in het Meld- en verzuimprotocol VO.

Buiten de schoolvakanties om mogen leerlingen niet van school wegblijven om bijvoorbeeld op wintersport te gaan of familie te bezoeken in het buitenland. Alleen in een uitzonderlijk geval staat de Philips van Horne ouders toe hun leerplichtige kind tijdelijk niet naar school te laten gaan. De leerplichtambtenaar neemt in overleg met de school een beslissing. Bij aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder/verzorger blijken.

Wanneer een leerling plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuigingen, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. De ouders dienen minimaal twee dagen van tevoren bij de betreffende teamleider een verzoek om extra verlof in te dienen.


Verzuim (leerplicht)

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de school of de leerplichtambtenaar van de gemeente wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. Dit verzuim kan bestaan uit spijbelen, vermoedelijk onterechte ziekmelding of luxe verzuim. Bij onrechtmatig lesverzuim wordt contact opgenomen met de ouders van de leerling en bepaalt de teamleider de sancties. Er volgt mogelijk een schorsing en de school is verplicht het verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden.

Leerplicht betekent dat jongeren verplicht zijn naar school te gaan. De school is wettelijk verplicht de in- en uitschrijvingsgegevens van haar leerlingen aan hun woongemeente door te geven. Deze verplichting betreft ook de leerlingen die de school voortijdig verlaten. Ouders moeten hun zoon/dochter inschrijven op een school en ervoor zorgen dat hun kind daadwerkelijk naar school gaat. Niet alleen de ouders, ook de leerlingen zelf kunnen erop worden aangesproken als ze dit niet doen. Zo kunnen zowel ouders als leerlingen een boete krijgen vanwege langdurig spijbelen en in het ergste geval kunnen ouders in hechtenis worden genomen. De volledige leerplicht duurt tot en met het achttiende jaar.

Ouders die zich niet aan de regels van de leerplichtwet houden, maken zich schuldig aan een overtreding; een strafbaar feit. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. Tegen een beslissing, door de school of de leerplichtambtenaar op grond van de leerplichtwet genomen, kan degene die wiens belang rechtstreeks door deze beslissing wordt geraakt, een bezwaarschrift indienen.

Elke gemeente in Nederland heeft één of meer leerplichtambtenaren. Spijbelt een leerling langer dan drie dagen, dan moet de leerplichtambtenaar uitzoeken wat er aan de hand is. Natuurlijk is de leerplichtambtenaar er net als ouders en de school in de eerste plaats op uit om de leerlingen ‘binnen de boot’ te houden. Het ‘Meld- en verzuimprotocol VO’ is hier te downloaden.


Leerplichtambtenaren

Gemeente Weert
Mw. M. Teunissen
Beekstraat 54
6001 GJ Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert

T (0495) 575459
m.teunissen@weert.nl 

 

Gemeente Cranendonck
Mw. P. Verberne
Capucijnerplein 1
6021 CA Budel
Postbus 2090
6020 AB Budel

T (0495) 431233
E p.verberne@cranendonck.nl

 

 

Philips van Horne

Samen creatief!