Passend onderwijs

Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen een zogenaamde zorgplicht. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een school ervoor verantwoordelijk is dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die zich bij een school aanmeldt, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt. Dat kan ofwel bij de school van aanmelding zijn, ofwel op een zo goed mogelijke plek op een andere school. Ouders worden hierbij nauw betrokken.

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. De Philips van Horne is aangesloten bij het samenwerkingsverband (speciaal) voortgezet onderwijs Weert en omstreken. Op de website van het samenwerkingsverband is alle informatie voor ouders in de regio Weert en Cranendonck te vinden.

Als u vragen heeft over wat de invoering van passend onderwijs voor uw kind betekent, kunt u terecht bij het Intern Ondersteunings Team van onze school via e-mail: g.sonderkamp@lvo-weert.nl. Bekijk hier het schoolondersteuningsprofiel van de Philips van Horne.

Ook kunt u meer informatie vinden op www.balansdigitaal.nl/onderwijs, op www.oudersonderwijs.nl en op www.passendonderwijsenouders.nl. Het informatiepunt van Ouders & Onderwijs is bereikbaar op telefoonnummer 0800-6050101 of per mail vraag@oudersonderwijs.nl of via de website.

Philips van Horne

Samen creatief!