Boekenfonds

Schoolboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De schoolboeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school.  Bruikleenovereenkomst 

Om er voor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, wordt een bruikleenovereenkomst/schaderegeling met de ouders/verzorgers gesloten.

Voor de 'nieuwe' leerlingen van schooljaar 2022-2023 dienen de ouders/verzorgers de bruikleenovereenkomst bij de start van het schooljaar op onze school in te leveren. Bij voorkeur digitaal te sturen naar boekenfonds@pvanhorne.nl. Mocht digitaal aanleveren via ons e-mailadres niet mogelijk zijn, dan wordt u verzocht een ingevulde, gedateerde en ondertekende versie van de bruikleenovereenkomst, ten laatste op de dag van boekenuitgifte en introductie, aan de leerling mee te geven. In dit geval zal de mentor de overeenkomst in ontvangst nemen.Contact

Voor vragen en/of opmerkingen over de boeken kun je contact opnemen met de beheerders van het boekenfonds.

Zie voor specifieke aanvragen van boeken ons Boekenfonds mutatieformulier.

 • Balie Boekenfonds Philips van Horne, locatie: F027 - Melden bij de deur. Bij afwezigheid neem je via het e-mailadres contact op.
 • Magazijn Boekenfonds, locatie: A002Boekenlijsten

De boekenlijsten van het schooljaar 2022-2023 zijn hier in te zien. Let op: per opleiding een apart tabblad. 

 • Alle boeken zijn en blijven eigendom van de school!
  Ze zijn dus NIET 'van jou'. Ook al zou in een boek iets dergelijks vermeld staan.
 • Theorieboeken NIET beschrijven. Hiervoor staan boetes.
  Je zet NOOIT jouw naam op of in een theorieboek. 
 • De meeste boeken lever je aan het eind van het schooljaar of bij school-uitschrijving weer in. Andere boeken dien je zélf voor het volgend schooljaar te bewaren. Dit staat onder andere in de boekenlijsten.Inleveren en ophalen van boeken

 • Inleverschema boekenfonds schooljaar 2022-2023 (volgt).
 • Extra mededeling voor de leerlingen van klas B1:
  Leerlingen van klas B1 dienen zelf het ‘oude’ boek B van Geschiedenis van leerjaar 1 voor in klas B2 goed te bewaren! In periode 1 van leerjaar 2 zal het laatste hoofdstuk uit het leerjaar 1 boek B nog behandeld worden!
 • Uitgifterooster boeken schooljaar 2023-2024:
  De boeken worden tijdens de introductiedagen, per klas en mentorgroep, uitgereikt volgens het uitgifterooster (volgt).
 • Voor de klassen B1, B2, havo3, mavo3 en mavo4 liggen de boekenpakketten in de introductielokalen.
  De leerlingen van havo 4 en havo 5 komen met hun mentor en volgens schema de boekenpakketten in kantine De Toren ophalen. 
 • De eerste drie weken van het schooljaar zijn reclamatieweken. In deze weken kunnen leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) manco's, beschadigingen aan boeken of verkeerd geleverde boeken melden. Reclamaties ontvangen wij graag via boekenfonds@pvanhorne.nl. Tot en met maandag 26 september 2022 kunnen nieuwe reclamaties worden ingediend. Daarna gaan wij ervan uit dat het geleverde boekenpakket in orde is of reclamaties in behandeling zijn. Nieuwe reclamaties worden daarna niet zonder meer aangenomen.
 • Helaas kunnen wij niet aan naleveringen ontkomen. Laat een nalevering langer op zich wachten, dan zullen wij via desbetreffende sectievoorzitter voor kopieën voor de leerlingen zorgen. Ontvangen wij naleveringen voor hele klassen of leerlagen van onze leverancier, dan zullen wij via de vakdocent een afspraak voor de gehele klas maken om de boeken af te halen. Ontvangen wij naleveringen voor een aantal leerlingen van onze leverancier, dan ontvangen zij z.s.m. bericht. Informeer zeker ook zelf.


Inleveren van Leermiddelen
Boeken, lockersleutels en leendevices ICT (laptop, pc, etc.)


Belangrijk:

 • Breng jouw schoolpas of ID-bewijs mee.
 • Als je verhinderd bent, kun je een vertegenwoordiger aanstellen.
  Geef in dat geval als machtiging een kopie van de schoolpas of ID-bewijs aan de vertegenwoordiger mee. Een gedeelde foto hiervan voldoet ook.
  De relatie tot de vertegenwoordiger is niet van belang.
 • Zorg dat je van tevoren je kluisje hebt leeggemaakt. Alleen schoolverlaters en leerlingen die komend schooljaar geen locker wensen te huren, moeten hun lockersleutel inleveren.
 • Denk eraan minimaal een week van tevoren de Verlenging Huurovereenkomst Locker te hebben aangeleverd. Zie hiervoor onze website https://pvanhorne.nl/ouders/praktische-zaken/leerlingkluisje
 • Zorg dat de boeken ontkaft en niet beschreven zijn.
 • Zorg dat je voldoende kleingeld op zak hebt om eventuele kleine boetes te kunnen betalen.
 • Facturen betreffende de inname van de boeken, leendevices en kluissleutel kunnen oktober-november verwacht worden.
 • Volg het inleverschema op! Een poging tot inleveren buiten het schema wordt niet geaccepteerd.De Procedure

 • Je komt volgens dit schema naar school en via de hoofdingang binnen, waar je de boekenlijst van lopend schooljaar ontvangt. Je dient het inleverschema op te volgen.

  *** Vanzelfsprekend is de bruikleennemer, dus leerling en ouder/verzorger, verantwoordelijk voor de staat van de leermiddelen. ***

 • Leendevices ICT kun je bij onze receptie inleveren.
  Deze zullen na inlevering en de start van het nieuwe schooljaar door onze afdeling ICT op functionaliteit, gebreken en schade gecontroleerd worden. Wij verwijzen hierbij naar de bruikleenovereenkomst "ICT apparatuur en middelen". Het gefactureerde bedrag bij verwijtbaarheid zal naar gelang van voornoemde door de Philips van Horne bepaald worden, waarvoor een maximaal bedrag van €350,--.
 • Daarna ga je met de boekenlijst en de in te leveren boeken naar het aangewezen loket,
  waar de boeken samen met medewerkers op eventuele gebreken, schade of manco gecontroleerd worden. Hiertoe wordt een controleformulier ingevuld. Boetes voor kleine gebreken of schades dienen ter plekke contant afgerekend te worden en variëren van €1,-- tot €7,50. Denk eraan kleingeld mee te nemen. Kunnen boetes tot €10,-- niet ter plekke betaald worden dan zal een factuur aangemaakt moeten worden, waarvoor €7,50 administratiekosten.  Boetes voor grotere gebreken of schades en manco's zullen door onze financiële administratie gefactureerd worden. Meestal aan nieuwwaarde van desbetreffend boek. LET OP: je kunt op school niet met pin betalen!
 • Wanneer het boekenpakket niet is ingeleverd, ook niet volgens inleverschema, zal een compleet boekenpakket gefactureerd worden, waarvoor een maximaal bedrag van €350,--.
 • Na de inname ontvang je een kopie van het controleformulier die leerling / ouder / verzorger goed dient te bewaren.
 • Vervolgens kom je bij een loket waar eventueel de kluissleutel ingeleverd dient te worden.

  *** Zoals eerder bericht, dienen de examenkandidaten hun kluissleutel uiterlijk 1 juni ingeleverd te hebben! *** 

  Iedereen die voor schooljaar 2022-2023 een locker wil huren, dient vóór vrijdag 15 juli een nieuwe huurovereenkomst aan te leveren. Wanneer geen verlenging huurovereenkomst locker schooljaar 2022-2023 voorligt en de kluissleutel niet wordt ingeleverd, zal voor het compleet vervangen van het lockerslot € 15,-  gefactureerd worden. Wij behouden ons recht om jaarlijks de lockers leeg te halen en te reinigen. 
  Ook bij dit loket ontvang je een kopie controleformulier die goed bewaard dient te worden.
 • Facturen betreffende de inname van de leermiddelen, boeken, leendevices en lockersleutel, kunnen oktober-november verwacht worden.

Philips van Horne

Samen creatief!