Boekenfonds

Schoolboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De schoolboeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school. 

Vacature hulpkracht Boekenfonds

Voor het boekenfonds van de Philips van Horne zijn we op zoek naar enthousiaste hulpkrachten! Deze vacature staat open voor leerlingen vanaf het 3e leerjaar en voor oud-leerlingen. 

Als hulpkracht van het boekenfonds verricht je diverse werkzaamheden met betrekking tot inname, uitgifte, onderhoud, herstel en magazijnbeheer van leermiddelen en andere voorkomende werkzaamheden voor onze afdeling civiele dienst. 

Klik hier voor de gehele vacature-tekst.

Gebruikersovereenkomst 

Om er voor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, zal een bruikleenovereenkomst/schaderegeling met de ouders/verzorgers worden gesloten.

Klik hier voor de bruikleenovereenkomst.

 • Voor de "nieuwe" leerlingen van schooljaar 2022-2023 dienen de ouders/verzorgers de bruikleenovereenkomst bij inschrijving op onze school in te leveren. Bij voorkeur digitaal te sturen naar boekenfonds@pvanhorne.nl.
 • Ouders/verzorgers van “nieuwe” leerlingen schooljaar 2022-2023 worden verzocht
  een ingevulde, gedateerde en ondertekende versie van de gebruikersovereenkomst
  op de dag van boekenuitgifte en introductie aan de leerling mee te geven.
  In te leveren bij het ophalen van de boeken.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen over de boeken kun je contact opnemen met de beheerders van het boekenfonds: boekenfonds@pvanhorne.nl.

Zie voor specifieke aanvragen van boeken ons Boekenfonds mutatieformulier.

Balie Boekenfonds Philips van Horne
Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 08:15 tot 16:15.
Locatie: F027 - melden bij de deur.
Bij afwezigheid neem je via het e-mailadres contact op.
boekenfonds@pvanhorne.nl

Inleveren en ophalen boeken

 • Inleverschema boekenfonds schooljaar 2021-2022.
 • Uitgifterooster boeken schooljaar 2022-2023: de boeken worden tijdens de introductiedagen, per klas en mentorgroep, uitgereikt!
 • Voor mavo 1 t/m mavo 4 en havo 1 t/m havo 3 liggen de boekenpakketten in de introductie-lokalen. De leerlingen van havo 4 en havo 5 komen met hun mentor en volgens schema de boekenpakketten in gymzaal 4 ophalen. De mentor beschikt t.z.t. over het schema.

Boekenlijsten

De boekenlijsten van schooljaar 2021-2022.
Opleiding per tabblad.

Inleveren van Leermiddelen
Boeken, lockersleutels en leendevices ICT ( laptop en webcam)

Belangrijk: 

 • Breng jouw schoolpas of ID-bewijs mee.
 • Als je verhinderd bent dan kun je een vertegenwoordiger aanstellen.
  Geef in dat geval als machtiging een kopie van de schoolpas of ID-bewijs aan de vertegenwoordiger mee. Een gedeelde foto hiervan voldoet ook.
 • Zorg dat je van tevoren je kluisje hebt leeggemaakt. Alleen schoolverlaters en leerlingen die komend schooljaar geen locker wensen te huren, moeten hun lockersleutel inleveren.
 • Denk eraan minimaal een week van tevoren de Verlenging Huurovereenkomst Locker te hebben aangeleverd. Zie hiervoor onze website https://pvanhorne.nl/ouders/praktische-zaken/leerlingkluisje
 • Zorg dat de boeken ontkaft en niet beschreven zijn.
 • Zorg dat je voldoende kleingeld op zak hebt om eventuele kleine boetes te kunnen betalen.
 • Facturen betreffende de inname van de boeken, leendevices en kluissleutel kunnen oktober-november verwacht worden.
 • Volg het inleverschema op! Een poging tot inleveren buiten het schema wordt niet geaccepteerd.

De Procedure

 • Je komt volgens dit schema naar school en via de hoofdingang binnen, waar je de boekenlijst van lopend schooljaar ontvangt. Je dient het inleverschema op te volgen.
  *** Vanzelfsprekend is de bruikleennemer, dus leerling en ouder / verzorger, verantwoordelijk voor de staat van de leermiddelen. ***
 • Leendevices ICT kun je bij onze receptie inleveren.
  Deze zullen na inlevering en de start van het nieuwe schooljaar door onze afdeling ICT op functionaliteit, gebreken en schade gecontroleerd worden. Wij verwijzen hierbij naar de bruikleenovereenkomst "ICT apparatuur en middelen". Het gefactureerde bedrag bij verwijtbaarheid zal naar gelang van voornoemde door de Philips van Horne bepaald worden, waarvoor een maximaal bedrag van €350,--.
 • Daarna ga je met de boekenlijst en de in te leveren boeken naar het aangewezen loket,
  waar de boeken samen met medewerkers op eventuele gebreken, schade of manco gecontroleerd worden. Hiertoe wordt een controleformulier ingevuld. Boetes voor kleine gebreken of schades dienen ter plekke contant afgerekend te worden en variëren van €1,-- tot €7,50. Denk eraan kleingeld mee te nemen. Kunnen boetes tot €10,-- niet ter plekke betaald worden dan zal een factuur aangemaakt moeten worden, waarvoor €7,50 administratiekosten.  Boetes voor grotere gebreken of schades en manco's zullen door onze financiële administratie gefactureerd worden. Meestal aan nieuwwaarde van desbetreffend boek.
 • Wanneer het boekenpakket niet is ingeleverd, ook niet volgens inleverschema, zal een compleet boekenpakket gefactureerd worden, waarvoor een maximaal bedrag van €350,--.
 • Na de inname ontvang je een kopie van het controleformulier die leerling / ouder / verzorger goed dient te bewaren.
 • Vervolgens kom je bij een loket waar eventueel de kluissleutel ingeleverd dient te worden.
  *** Zoals eerder bericht, dienen de examenkandidaten hun kluissleutel uiterlijk 1 juni ingeleverd te hebben! *** 
  Iedereen die voor schooljaar 2022-2023 een locker wil huren, dient vóór maandag 11 juli een nieuwe huurovereenkomst aan te leveren. Wanneer geen verlenging huurovereenkomst locker schooljaar 2022-2023 voorligt en de kluissleutel niet wordt ingeleverd, zal voor het compleet vervangen van het lockerslot € 15,-  gefactureerd worden. Wij behouden ons recht om jaarlijks de lockers leeg te halen en te reinigen. 
  Ook bij dit loket ontvang je een kopie controleformulier die goed bewaard dient te worden.
 • Facturen betreffende de inname van de leermiddelen, boeken, leendevices en lockersleutel, kunnen oktober-november verwacht worden.

Philips van Horne

Samen creatief!