Boekenfonds

Schoolboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De schoolboeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school.  

Bruikleenovereenkomst 

Om er voor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, wordt een bruikleenovereenkomst/schaderegeling met de ouders/verzorgers gesloten.

Voor de 'nieuwe' leerlingen dienen de ouders/verzorgers de bruikleenovereenkomst bij de start van het schooljaar op onze school in te leveren. Bij voorkeur digitaal te sturen naar boekenfonds@pvanhorne.nl. Mocht digitaal aanleveren via ons e-mailadres niet mogelijk zijn, dan wordt u verzocht een ingevulde, gedateerde en ondertekende versie van de bruikleenovereenkomst, ten laatste op de dag van boekenuitgifte en introductie, aan de leerling mee te geven. In dit geval zal de mentor de overeenkomst in ontvangst nemen.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen over de boeken kun je contact opnemen met de beheerders van het boekenfonds.  Zie voor specifieke aanvragen van boeken ons Boekenfonds mutatieformulier.

 • Balie Boekenfonds Philips van Horne, locatie: F027 - Melden bij de deur. Bij afwezigheid neem je via het e-mailadres contact op.
 • Magazijn Boekenfonds, locatie: A002.

Boekenlijsten

De boekenlijsten zijn hier in te zien. Let op: per opleiding een aparte pagina.

 • Alle boeken zijn en blijven eigendom van de school! Ze zijn dus niet van jou. Ookal zou in een boek iets dergelijks vermeld staan.
 • Theorieboeken NIET beschrijven. Hiervoor staan boetes. Je zet nooit jouw naam op of in een theorieboek. 
 • De meeste boeken lever je aan het einde van het schooljaar of bij school-uitschrijving weer in. Andere boeken dien je zélf voor het volgend schooljaar te bewaren. Dit staat onder andere in de boekenlijsten. Zelf te bewaren boeken reiken wij niet opnieuw uit. Heb je een te bewaren boek niet meer, dan zal je zelf moeten inkopen.

 Inleveren en ophalen van boeken

 • Het Inleverschema Boekenfonds schooljaar 2023 - 2024 is hier in te zien.
 • Extra mededeling voor de leerlingen van klas B1:
  # Leerlingen van klas B1
  dienen zelf het ‘oude’ boek B van Geschiedenis van leerjaar 1 voor gebruik in klas B2 goed te bewaren! In periode 1 van leerjaar 2 zal het laatste hoofdstuk uit het leerjaar 1 boek B nog behandeld worden.
 • Uitgifterooster boeken schooljaar 2024-2025:
  De boeken worden tijdens de introductiedagen, per klas en mentorgroep, uitgereikt volgens dit uitgifterooster. (volgt)
 • Voor de klassen B1, B2, havo3, mavo3 en mavo4 liggen de boekenpakketten in de introductielokalen.
  De leerlingen van havo 4 en havo 5 komen met hun mentor en volgens schema de boekenpakketten in kantine De Toren ophalen. 
 • De eerste drie weken van het schooljaar zijn reclamatieweken. In deze weken kunnen leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) manco's, beschadigingen aan boeken of verkeerd geleverde boeken melden. Reclamaties ontvangen wij graag via boekenfonds@pvanhorne.nl. Tot en met maandag 9 september 2024 kunnen nieuwe reclamaties worden ingediend. Daarna gaan wij ervan uit dat het geleverde boekenpakket in orde is of reclamaties in behandeling zijn. Nieuwe reclamaties worden daarna niet zonder meer aangenomen.
 • Helaas kunnen wij niet aan naleveringen ontkomen. Laat een nalevering langer op zich wachten, dan zullen wij via desbetreffende sectievoorzitter voor kopieën voor de leerlingen zorgen. Ontvangen wij naleveringen voor hele klassen of leerlagen van onze leverancier, dan zullen wij via de vakdocent een afspraak voor de gehele klas maken om de boeken af te halen. Ontvangen wij naleveringen voor een aantal leerlingen van onze leverancier, dan ontvangen zij z.s.m. bericht.
  Informeer zeker ook zelf.

Inleveren van Leermiddelen
Boeken, lockersleutels en leendevices ICT (laptop, pc, etc.)

Belangrijk:

 • Breng jouw schoolpas of ID-bewijs mee.
 • Als je verhinderd bent, kun je een vertegenwoordiger aanstellen. Geef in dat geval als machtiging een kopie van de schoolpas of ID-bewijs aan de vertegenwoordiger mee. Een gedeelde foto hiervan voldoet ook. De relatie tot de vertegenwoordiger is niet van belang.
 • Zorg dat je van tevoren je kluisje hebt leeggemaakt. Alleen schoolverlaters en leerlingen die komend schooljaar geen locker wensen te huren, moeten hun lockersleutel inleveren.
 • Zorg dat de boeken ontkaft en niet beschreven zijn.
 • Eventuele boetes kunnen bij voorkeur met pin betaald worden. Sinds kort beschikken wij over een betaalautomaat. Kun je niet met pin betalen, zorg dan dat je voldoende kleingeld op zak hebt.
 • Facturen betreffende de inname van de boeken, leendevices en kluissleutel kunnen oktober-november verwacht worden.
 • Volg het inleverschema op! Een poging tot inleveren buiten het schema wordt niet geaccepteerd.
 • Voor informatie over lockers / leerlingkluisjes zie onze website https://pvanhorne.nl/ouders/praktische-zaken/leerlingkluisje.

De Procedure

 • Je komt volgens dit schema naar school. Bij binnenkomst kun je een lijst met vermelding "Wel of Niet inleveren" nemen, zodat je kunt controleren of je alle in te leveren boeken bij je hebt. Daarna ga je naar het eerste loket waar je de boekenlijst van lopend schooljaar ontvangt. Je dient het inleverschema op te volgen. 
  *** Vanzelfsprekend is de bruikleennemer, dus leerling en ouder/verzorger, verantwoordelijk voor de staat van de leermiddelen. *** 
  Leendevices ICT kun je bij onze receptie inleveren.
 • Deze zullen na inlevering en de start van het nieuwe schooljaar door onze afdeling ICT op functionaliteit, gebreken en schade gecontroleerd worden. Wij verwijzen hierbij naar de bruikleenovereenkomst "ICT apparatuur en middelen". Het gefactureerde bedrag bij verwijtbaarheid zal naar gelang van voornoemde door de Philips van Horne bepaald worden, waarvoor een maximaal bedrag van €350,--.
 • Daarna ga je met de boekenlijst en de in te leveren boeken naar het aangewezen loket, waar de boeken samen met medewerkers op eventuele gebreken, schade of manco gecontroleerd worden. Hiertoe wordt een controleformulier ingevuld. Boetes voor kleine gebreken of schades dienen ter plekke, bij voorkeur met pin, afgerekend te worden en variëren van €1,-- tot €7,50. Denk eraan kleingeld mee te nemen als je niet met Pin kunt betalen. Kunnen boetes tot €10,-- niet ter plekke betaald worden dan zal een factuur aangemaakt moeten worden, waarvoor €7,50 administratiekosten. Boetes voor grotere gebreken of schades en manco's die niet bij de inname betaald kunnen worden, zullen door onze financiële administratie gefactureerd worden. Meestal aan nieuwwaarde van desbetreffend boek.
 • Wanneer het boekenpakket niet is ingeleverd, ook niet volgens inleverschema, zal een compleet boekenpakket gefactureerd worden, waarvoor een maximaal bedrag van €350,--.
 • Na de inname ontvang je een kopie van het controleformulier die leerling / ouder / verzorger goed dient te bewaren.
 • Vervolgens kom je bij een loket waar eventueel de kluissleutel ingeleverd dient te worden. Ook bij dit loket ontvang je een kopie controleformulier die goed bewaard dient te worden. Wij behouden ons recht om jaarlijks de lockers leeg te halen en te reinigen. 
 • Facturen betreffende de inname van de leermiddelen, boeken, leendevices en lockersleutel, kunnen oktober-november verwacht worden.

Philips van Horne

Samen creatief!