Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon, zoals bedoeld in de Regeling Vertrouwenspersonen, is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen bij klachten over ongewenst gedrag. Het gaat hier om zaken die vooral op u of op uw zoon/dochter als persoon betrekking hebben (in tegenstelling tot de vertrouwenspersoon Integriteit zoals bedoeld in de klokkenluidersregeling). De door de school aangestelde vertrouwenspersonen mw. Theeuwen-Wolfs en dhr. Kragting zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school T (0495) 43 10 30.

De vertrouwenspersonen voor alle LVO-scholen zijn mw. A. van Dormalen van Buro van Dormalen en dhr. T. van de Gazelle.

Mw. Van Dormalen is te bereiken via telefoonnummer 06 51 6151 14 of per email: avandormalen@burovandormalen.nl.

Bezoekadres:

     Buro van Dormalen
     Stationstraat 30
     6361 BH Nuth
    

Dhr. Van de Gazelle is bereikbaar via telefoonnummer 06 14 7263 94.

De regeling vertrouwenspersonen Stichting LVO is te downloaden van www.stichtinglvo.nl door 'Vertrouwenspersonen' in te typen in de zoekfunctie.


Klokkenluidersregeling

Op grond van de Code Goed Onderwijsbestuur VO heeft LVO een klokkenluidersregeling (Meldingsregeling vermoeden van misstand Stichting LVO) geformuleerd die het belanghebbenden mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen misstanden binnen de instelling kenbaar te maken. Een heldere procedure voor het melden van vermoede misstanden draagt bij aan een transparante, zorgvuldige en integere organisatiecultuur. Ook ondersteunt de regeling een open communicatie over normen en waarden in schoolsituaties en het voorkomen van praktijken die schadelijk kunnen zijn voor LVO, de LVO-scholen en de sector.


Aparte regeling/proceduremogelijkheid heeft voorrang
In het algemeen geldt dat kwesties waarvoor een aparte regeling en/of proceduremogelijkheid bestaat, langs die lijn dienen te worden afgehandeld. Deze regeling is dus bijvoorbeeld niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen of voor persoonlijke meldingen van een betrokkene over ongewenst gedrag jegens hem/haar en moet worden onderscheiden van de Klachtenregeling van de Stichting LVO en de Regeling Vertrouwenspersonen van de Stichting LVO.

De meldingsregeling vermoeden van een misstand Stichting LVO/klokkenluidersregeling is op te vragen via het schoolsecretariaat, of te downloaden van www.stichtinglvo.nl door ‘Meldingsregeling’ in te typen in de zoekfunctie.


Vertrouwenspersoon integriteit

De vertrouwenspersoon integriteit, zoals bedoeld in de meldingsregeling vermoeden van misstand/klokkenluidersregeling, is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen die een melding van een vermoeden van een misstand willen doen. Het gaat hier om zaken die op LVO als organisatie betrekking hebben en niet zozeer op u of uw zoon/dochter als persoon (daarvoor kunt u zich wenden tot de Vertrouwenspersoon zoals bedoeld in de Regeling Vertrouwenspersonen).

De gegevens van de vertrouwenspersoon Integriteit zijn te vinden op www.stichtinglvo.nl door 'vertrouwenspersonen' in te typen in de zoekfunctie.

In de meldingsregeling vermoeden van misstand staat meer in detail beschreven wat de vertrouwenspersoon Integriteit voor u kan betekenen.


Vertrouwensinspecteur

Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  • Seksuele intimidatie en seksueel misbruik
  • Psychisch en fysiek geweld
  • Discriminatie en radicalisering

De vertrouwensinspecteur is op werkdagen tijdens kantooruren (08:00-17:00 uur) bereikbaar op telefoonnummer T. 0900-1113111 (lokaal tarief).

Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf is het bevoegd gezag/de regiodirecteur wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.


Meldingsplicht bij zedenmisdrijven

Het bevoegd gezag heeft een aangifteplicht bij Justitie bij bekendheid met een zedenmisdrijf. Het personeel heeft een meldplicht bij het bevoegd gezag bij een vermoeden van een zedenmisdrijf. Bij een zedenmisdrijf gaat het om een strafbaar feit waarbij een medewerker een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd. Het gaat hier om een medewerker in de ruimste zin van het woord, dus niet alleen personeelsleden, maar ook bijvoorbeeld uitzendkrachten, stagiaires en schoonmaakpersoneel dat niet in dienst is bij LVO.

Wanneer het bevoegd gezag/de regiodirecteur vermoedt dat er sprake is van een dergelijk misdrijf, treedt hij meteen in contact met de vertrouwensinspecteur. Als uit dat overleg blijkt dat het een redelijk vermoeden betreft van een dergelijk misdrijf, doet het bevoegd gezag/de regiodirecteur aangifte bij Justitie. Het bevoegd gezag/de regiodirecteur stelt de ouders van de betroken leerling en de betreffende medewerker vooraf op de hoogte van de te verrichten aangifte.


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

LVO Weert heeft een 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' opgesteld. Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling dan handelen wij zoals staat beschreven in deze Meldcode.

 

Pestprotocol

Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. De school heeft in dit kader een pestprotocol opgesteld. Het pestprotocol beoogt via samenwerking tussen leerlingen, ouders en personeelsleden, het probleem van het pestgedrag bij leerlingen aan te pakken en daarmee de rust, het welbevinden en het toekomstperspectief van kinderen te verbeteren.

 

Philips van Horne

Samen creatief!