Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen bij klachten over ongewenst gedrag. De door de school aangestelde vertrouwenspersonen mw. Theeuwen-Wolfs en dhr. Kragting zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school T (0495) 43 10 30.

De vertrouwenspersonen voor alle LVO-scholen zijn mw. A. van Dormalen en dhr. T. van de Gazelle van Encare Arbozorg. Zij zijn bereikbaar via Encare Arbozorg, T (043) 325 77 99.

Bezoekares Encare Arbozorg:
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
W. http://www.encare.nl

De regeling vertrouwenspersonen Stichting LVO is te downloaden van www.stichtinglvo.nl door 'Vertrouwenspersonen' in te typen in de zoekfunctie.


Vertrouwensinspecteur

Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  • Seksuele intimidatie en seksueel misbruik
  • Psychisch en fysiek geweld
  • Discriminatie en radicalisering

De vertrouwensinspecteur is op werkdagen tijdens kantooruren (08:00-17:00 uur) bereikbaar op telefoonnummer T. 0900-1113111 (lokaal tarief).

Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf is het bevoegd gezag wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.


Meldingsplicht bij zedenmisdrijven

Het bevoegd gezag heeft een aangifteplicht bij Justitie bij bekendheid met een zedenmisdrijf. Het personeel heeft een meldplicht bij het bevoegd gezag bij een vermoeden van een zedenmisdrijf. Bij een zedenmisdrijf gaat het om een strafbaar feit waarbij een medewerker een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd. Het gaat hier om een medewerker in de ruimste zin van het woord, dus niet alleen personeelsleden, maar ook bijvoorbeeld uitzendkrachten, stagiaires en schoonmaakpersoneel dat niet in dienst is bij LVO.

Wanneer het bevoegd gezag/de voorzitter van de Centrale Directie vermoedt dat er sprake is van een dergelijk misdrijf, treedt hij meteen in contact met de vertrouwensinspecteur. Als uit dat overleg blijkt dat het een redelijk vermoeden betreft van een dergelijk misdrijf, doet het bevoegd gezag/de voorzitter van de Centrale Directie aangifte bij Justitie. Het bevoegd gezag/de voorzitter van de Centrale Directie stelt de ouders van de betroken leerling en de betreffende medewerker vooraf op de hoogte van de te verrichten aangifte.


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

LVO Weert heeft een 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' opgesteld. Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling dan handelen wij zoals staat beschreven in deze Meldcode.

Philips van Horne

Samen creatief!