Administratie

De leerlingenadministratie is verantwoordelijk voor de verwerking van de administratieve gegevens en behaalde cijfers van de leerlingen. De administratie is bereikbaar via admphilips@lvo-weert.nl. U kunt bij de administratie terecht voor:

  • Schoolverklaring. Een schoolverklaring is soms nodig voor de ziektekostenverzekering of een (vakantie)baan. Deze is aan te vragen bij de administratie.
  • Doorgeven adreswijziging. Wijzigingen in adres, telefoonnummer e.d. graag doorgeven aan de administratie.
  • Nieuwe inlogcodes voor Magister.
  • Bij verlies van de leerlingenpas kunnen leerlingen zich melden bij de servicebalie.


Bij de verwerking van alle gegevens conformeert de afdeling zich aan:


Informatieplicht na een echtscheiding

Na een echtscheiding gaat een kind meestal bij één van de ouders/verzorgers wonen en heeft de andere ouder/verzorger een zorgregeling met het kind. Voor de informatieplicht is dan van belang wie het ouderlijk gezag over het kind uitoefent.

Na een echtscheiding behouden beide ouders in beginsel het gezamenlijk gezag en dient de school steeds gelijktijdig aan beide ouders alle informatie te verstrekken. Om dit mogelijk te maken, stuurt de ouder die niet belast is met de dagelijkse verzorging een schriftelijk verzoek aan de locatiedirecteur waarin een tweede (het adres van de ouder die niet is belast met de dagelijkse zorg) adres wordt doorgegeven. De school informeert de andere ouder over een dergelijk verzoek. Indien twijfel bestaat over de vraag of er een wijziging heeft plaatsgevonden in het gezag, kan de school het gezagsregister raadplegen. Een wijziging in het gezag is daarin opgenomen.

Ook ouders die nooit zijn gehuwd, maar wel samen het gezag hebben kunnen op dezelfde wijze als hiervoor omschreven informatie opvragen.


Schriftelijk verzoek
Indien slechts één ouder met het gezag is belast, dan is deze op grond van de wet verplicht om informatie omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind te verstrekken aan de niet met het gezag belaste ouder. Onafhankelijk hiervan kan een ouder zonder gezag de school ook vragen hem/haar omtrent belangrijke feiten op gelijke wijze te informeren als de ouder met gezag. Dit kan door middel van een schriftelijk verzoek gericht aan de locatiedirecteur. De school dient dan wel de ouder met gezag op de hoogte te stellen van het feit dat de andere ouder gelijke informatie ontvangt. De rechter kan bepalen dat informatie die de belangen van het kind schaadt, niet hoeft te worden verstrekt door de ouder met gezag en/of de school.

De locatieleider, Jan Mueters, is te bereiken op het volgend adres:

Philips van Horne
Postbus 190
6000 AD Weert


Wet op bescherming persoonsgegevens

De school verzamelt informatie van leerlingen die in de leerlingenadministratie zijn ingeschreven. Het doel van deze informatie is om onderwijs te kunnen organiseren en geven aan de leerlingen. Daarnaast is de informatie nodig om ervoor te zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk kunnen worden begeleid en waar nodig extra zorg kan worden geboden.

Als gegevens herleidbaar zijn tot een bepaald persoon, is er sprake van persoonsgegevens. Omdat persoonsgegevens van leerlingen worden verzameld en verwerkt, is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet is enerzijds bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt. Anderzijds dient de wet om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan.

Het College van Bestuur heeft een ‘Privacyreglement verwerking leerling-gegevens Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs’ vastgesteld. Daarin staat onder meer welke leerlinggegevens worden opgenomen en hoe lang gegevens worden bewaard. Ook het inzage- en correctierecht komt aan bod. Het reglement is te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door 'Wet Bescherming Persoonsgegevens' in te typen in de zoekfunctie.

 

Philips van Horne

Samen creatief!