Financiën

Schoolkosten

Onderwijs kost geld. De overheid betaalt het overgrote deel (zoals personeel, gebouwen en onderhoud). Maar ook ouders betalen een deel van de studiekosten. Bekijk hier het overzicht van de noodzakelijke niet-subsidiabele schoolkosten voor het schooljaar 2019-2020 en de bijbehorende toelichting niet-subsidiabele schoolkosten.

De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te downloaden op 'www.vo-raad.nl door te zoeken op 'Gedragscode Schoolkosten'.


Vrijwillige ouderbijdrage

De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de “vrijwillige ouderbijdrage” genoemd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er als ouder voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt. U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde onderdelen van deze ouderbijdrage.

Als ouders de ouderbijdrage niet (volledig) betalen, kan de school de leerling uitsluiten van de voorzieningen en activiteiten waarvoor de ouders niet betaald hebben, tenzij ouders in aanmerking komen voor kwijtschelding. Indien een leerling is uitgesloten van een activiteit die plaatsvindt gedurende schooltijd, wordt een vervangend programma aan de leerling aangebode, dat hij/zij verplicht is te volgen.

De school verleent onder bepaalde omstandigheden, op verzoek van de ouders, gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding.

De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.


Kindpakket

In het kader van armoedebestrijding is dit jaar het Kindpakket gemaakt, een bundeling van initiatieven en regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (120% van het sociaal minimum en/of in een schuldenregeling). Als ouder, verzorger of hulpinstantie kunt u deze regeling(en) aanvragen voor kinderen, die wonen in de gemeente Weert.

Gezinnen die niet in de gemeente Weert wonen, kunnen bij hun eigen gemeente vragen naar de regelingen voor minima of contact opnemen met de lokale Stichting Leergeld: www.leergeld.nl.


Schoolboeken

Boeken worden aan het begin van het schooljaar door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De boeken blijven eigendom van de school. Om ervoor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, wordt op het moment van inschrijving op school een gebruikersovereenkomst lesmateriaal met de ouders gesloten.

Voor sommige lesmaterialen, zoals een atlas of woordenboek, ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. De school is om die reden niet verplicht dergelijke leermiddelen beschikbaar te stellen. In het lesmaterialen overzicht ziet u welke leermiddelen het bijvoorbeeld betreft. De school informeert u aan het begin van het schooljaar welke leermiddelen u voor uw kind dient aan te schaffen. Hierbij wordt ook vermeld of u deze zaken zelf dienst aan te schaffen, via de school kunt bestellen of dat de school een vrijwillige bijdrage vraagt voor het gebruik ervan.


Aanschaf gymkleding

Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding is het dragen van officiële school-sportkleding verplicht. De sportkleding dient u zelf aan te schaffen en is verkrijgbaar bij Colada Weert (www.sport2000colada.nl) Tevens moeten alle leerlingen in het bezit zijn van zaalsportschoenen die voorzien zijn van een non-marking zool, zodat er geen strepen ontstaan op de sportvloer.


Digitale facturatie

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 bieden de scholen van LVO Weert de facturatie naar ouders(s)/verzorger(s) van leerlingen digitaal aan. Om een beeld te krijgen van de nieuwe manier van werken, kunt u de instructiefilm voor ouders bekijken: https://vimeo.com/133035617. In het kort komt het er op neer dat er periodiek een factuur klaar staat die door middel van een e-mail aan de ouders/verzorgers kenbaar wordt gemaakt.

Op deze pagina, onder de kop 'schoolkosten', is terug te vinden welke kosten doorbelast worden. Deze zijn in samenspraak met de oudergeleding van de MR vastgesteld. Wanneer ouders/verzorgers overigens niet beschikken over het gebruik van ICT-voorzieningen, kan in overleg met het servicepunt financiën in het nieuwe schooljaar een afspraak worden gemaakt om de factuur af te handelen. 

Het servicepunt financiën is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur via de telefoonnummers:

  • (0495) 431034 - Philips van Horne

  • (0495) 431069 - Het Kwadrant, Het College en BRAVO! College.Declaraties

Kosten die gemaakt worden bij profielwerkstukken en stages kunnen niet bij de school gedeclareerd kunnen worden. Denk hierbij aan gemaakte reiskosten en benodigde materialen.


Bankrelatie

De bankrelatie van de Philips van Horne is:

ING Bank
Bankrekeningnummer: NL26 INGB 0662969235
T.n.v. LVO inzake Sgs. Philips van Horne
Postbus 190
6000 AD Weert

BIC: INGBNL2A
KvK 14077279


Voor het innen van achterstallige betalingen heeft de school een samenwerkingsrelatie met een justitieel incassobureau. Zo nodig zal deze worden ingeschakeld.Contact

Voor vragen over financiën kunt u zich wenden tot financiële administratie:
E-mail: financien@lvo-weert.nl
Tel. (0495) 43 10 69 of (0495) 43 10 34

Philips van Horne

Samen creatief!