Financiën

Onderstaand informeren wij u over de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022. Per 1 augustus 2021 komt er een wijziging in de vrijwillige ouderbijdrage die mag worden gevraagd voor activiteiten die de school organiseert. U kunt kiezen of u die bijdrage wel of niet betaalt.

De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te downloaden op www.vo-raad.nl door te zoeken op 'Gedragscode Schoolkosten'.

Schoolkosten

Eerst vertellen we u iets over de schoolkosten. Er zijn drie categorieën kosten waar de school of de ouders verantwoordelijk voor zijn, óf waarvoor de school een bijdrage van de ouders kan vragen:

  1. Leerboeken, werkboeken en (digitale) lesmaterialen komen voor rekening van de school.*
  2. Voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar mee gaat, komt voor rekening van de ouders. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om: atlas, woordenboek, sportkleding, rekenmachine. 
  3. Extra activiteiten door de school georganiseerd buiten het verplichte onderwijsprogramma, waarvoor geen subsidie wordt ontvangen maar die de school van belang acht om aan te bieden. Het gaat hier bijvoorbeeld om: excursies, introductiedagen, reizen, bijles, schoolfeesten, maar ook om langdurige extra-curriculaire activiteiten zoals tweetalig onderwijs. Hiervoor mag de school een vrijwillige ouderbijdrage vragen.

* voor beschadigde en/of kwijtgeraakte leerboeken, werkboeken en (digitale) lesmaterialen stelt de school de leerling/ouders aansprakelijk.

Verandering in de wetgeving

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage wordt per 1 augustus 2021 voor categorie 3 aangescherpt. Kern van de wijziging: alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Tot op heden gold dat als ouders niet hadden betaald voor een activiteit, de leerling eventueel kon worden uitgesloten van de activiteit. De leerling kon dan op school een alternatief programma volgen. Vanaf 1 augustus 2021 mag de school deze leerlingen niet meer uitsluiten van de activiteit. Wel mag er nog steeds een bijdrage gevraagd worden voor een activiteit, maar betaling is vrijwillig en deelname mag niet afhangen van het al dan niet betalen van de bijdrage door de ouders.


Belang betaling ouderbijdrage

De school vraagt ouders om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Wij doen dit omdat we deze activiteiten van grote toegevoegde waarde vinden voor ons onderwijs, de groepsbinding of de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen die straks onze school verlaten. Voor deze activiteiten krijgen wij geen extra bekostiging van de overheid. Via de ouderbijdrage worden deze activiteiten bekostigd.

Uit onderstaand overzicht krijgt u een indruk welke zaken school allemaal kan organiseren en aanbieden met de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage. Het zal duidelijk zijn dat als de vrijwillige ouderbijdrage er niet zou zijn, veel van hetgeen we nu kunnen aanbieden en dat het schoolse leven op de Philips van Horne zo afwisselend en interessant maakt, dan niet meer aangeboden zou kunnen worden. Wanneer veel ouders besluiten om deze vrijwillige ouderbijdragen niet langer te betalen, kunnen we bepaalde activiteiten niet meer organiseren voor de leerlingen. Dit zouden we heel jammer vinden.

We verzoeken alle ouders dan ook vriendelijk doch dringend om aan de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen.

De genoemde bedragen zijn vastgesteld in overleg met, en met goedkeuring van, de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en daar vindt ook steeds verantwoording plaats van de bestedingen.


Overzicht vrijwilige ouderbijdrage

U kunt hier het overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage van schooljaar 2021-2022 inzien.
Voor leerlingen die in mavo 4, havo 4 of havo 5 gekozen hebben voor LO2 of BSM is nog een aanvulling op bovenstaand overzicht


Kindpakket

In het kader van armoedebestrijding is dit jaar het Kindpakket gemaakt, een bundeling van initiatieven en regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (120% van het sociaal minimum en/of in een schuldenregeling). Als ouder, verzorger of hulpinstantie kunt u deze regeling(en) aanvragen voor kinderen, die wonen in de gemeente. Meer informatie is te vinden op weert.nl/kindpakket.

Gezinnen die niet in de gemeente Weert wonen, kunnen bij hun eigen gemeente vragen naar de regelingen voor minima.


Schoolboeken

Boeken worden aan het begin van het schooljaar door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De boeken blijven eigendom van de school. Om ervoor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, wordt op het moment van inschrijving op school een gebruikersovereenkomst lesmateriaal met de ouders gesloten.

Voor sommige lesmaterialen, zoals een atlas of woordenboek, ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. De school is om die reden niet verplicht zulke leermiddelen beschikbaar te stellen. In het lesmaterialen overzicht ziet u om welke leermiddelen het bijvoorbeeld gaat. We informeren u aan het begin van het schooljaar welke leermiddelen u voor uw kind dient aan te schaffen.


Aanschaf gymkleding

Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding is het dragen van officiële school-sportkleding verplicht. De sportkleding dient u zelf aan te schaffen en is verkrijgbaar bij Colada Weert. Tevens moeten alle leerlingen in het bezit zijn van zaalsportschoenen die voorzien zijn van een non-marking zool, zodat er geen strepen ontstaan op de sportvloer.

Wijze van betaling

De scholen van LVO Weert bieden de facturering naar ouders(s)/verzorger(s) van leerlingen digitaal aan. Om een beeld te krijgen van deze manier van werken, kunt u hier de instructiefilm voor ouders bekijken. In het kort komt het erop neer dat er periodiek een factuur klaarstaat die door middel van een e-mail aan de ouders/verzorgers kenbaar wordt gemaakt.
Op deze pagina, onder de kop 'schoolkosten', is terug te vinden welke kosten doorbelast worden. Deze zijn in samenspraak met de oudergeleding van de MR vastgesteld. Wanneer ouders/verzorgers overigens niet beschikken over het gebruik van ICT-voorzieningen, kan in overleg met het servicepunt financiën in het nieuwe schooljaar een afspraak worden gemaakt om de factuur af te handelen. 

Het servicepunt financiën is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur via de telefoonnummers:

  • (0495) 431034 - Philips van Horne
  • (0495) 431069 - Het Kwadrant, Het College en BRAVO! College.


Declaraties

Kosten die gemaakt worden bij profielwerkstukken en stages kunnen niet bij de school gedeclareerd kunnen worden. Denk hierbij aan gemaakte reiskosten en benodigde materialen.


Bankrelatie

De bankrelatie van de Philips van Horne is:

ING Bank
Bankrekeningnummer: NL26 INGB 0662969235
T.n.v. LVO inzake Sgs. Philips van Horne
Postbus 190
6000 AD Weert

BIC: INGBNL2A
KvK 14077279
BTW nummer NL811981861B.01

Vermeld bij betaling het debiteur- en factuurnummer.


Contact

Voor vragen over financiën kunt u zich wenden tot financiële administratie:
E-mail: financien@lvo-weert.nl
Tel. (0495) 43 10 69 of (0495) 43 10 34

Philips van Horne

Samen creatief!