Financiën

Onderwijs kost geld. De overheid betaalt het overgrote deel (zoals personeel, gebouwen en onderhoud). Maar ook ouders betalen een deel van de studiekosten. De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te downloaden op www.vo-raad.nl door te zoeken op 'gedragscode schoolkosten' en vervolgens onder het kopje 'filter' de categorie 'download' aan te vinken.


Schoolkosten

Er zijn vier categorieën kosten waar de school of de ouders verantwoordelijk voor zijn óf waarvoor de school een bijdrage van de ouders kan vragen.

  1. De eerste categorie betreft de leerboeken, werkboeken en (digitaal) lesmateriaal. Deze komen altijd voor rekening van de school. Schoolboeken worden aan het begin van het schooljaar door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De boeken blijven eigendom van de school. Om ervoor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, wordt op het moment van inschrijving op school een gebruiksovereenkomst/schaderegeling met de ouders gesloten.

  2. De tweede categorie betreft het voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar mee gaat. Dit komt voor rekening van de ouders. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om een atlas, woordenboek, sportkleding en een rekenmachine. In het lesmaterialenoverzicht ziet u om welke leermiddelen het bijvoorbeeld gaat. De school ontvangt hiervoor geen financiële bijdrage van de overheid en is om die reden niet verplicht zulke leermiddelen beschikbaar te stellen. Om de kosten voor de ouders te beperken, wordt er soms door de school voor gekozen om de leermiddelen (collectief) aan te schaffen en tegen een vergoeding aan ouders aan te bieden. Ouders hoeven daar echter geen gebruik van te maken: het staat hen vrij om zelf te bepalen waar zij deze lesmaterialen willen kopen. Wij infomeren u aan het begin van het schooljaar welke leermiddelen u voor uw kind dient aan te schaffen. Bekijk hier de lijst met middelen. Gezinnen die om financiële redenen moeite hebben met betalen, kunnen contact opnemen met de lokale Stichting Leergeld voor speciale regeling(en) voor minima. Kijk hiervoor op www.leergeld.nl

  3. De derde categorie betreft de elektronische informatiedragers, zoals een laptop of tablet. Scholen kunnen ouders vragen een laptop of tablet aan te schaffen. Als ouders dit niet doen, moet de school voor een volwaardig alternatief zorgen.

  4. De vierde en laatste categorie betreft de extra activiteiten door de school georganiseerd buiten het verplichte onderwijsprogramma, waarvoor geen subsidie wordt ontvangen, maar die de school van belang acht om aan te bieden. Denk aan introductiedagen, excursies en reizen. Ook langdurige extra-curriculaire activiteiten vallen hieronder. De school mag hier een vrijwillige ouderbijdrage voor vragen. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. U kunt er als ouder voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt. U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde onderdelen van deze ouderbijdrage. Als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt, wordt uw zoon of dochter niet uitgesloten van deelname aan activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd. De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van de   medezeggenschapsraad tot stand gekomen. Hier vindt ook verantwoording plaats van de bestedingen. Let wel, voor de vrijwillige ouderbijdrage die wordt gevraagd voor activiteiten kunnen ouders in principe géén beroep doen op Stichting Leergeld.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt ouders via een vrijwillige ouderbijdrage om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Wij doen dit omdat we deze activiteiten van grote toegevoegde waarde vinden voor ons onderwijs, de groepsbinding of de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Voor deze activiteiten krijgen wij geen extra bekostiging van de overheid. Via de ouderbijdrage worden deze activiteiten bekostigd.

We hopen dat u, net als wij, ook van mening bent dat het volgen van onderwijs meer is dan alleen het volgen van lessen in een klaslokaal. Het zal duidelijk zijn dat als de vrijwillige ouderbijdrage er niet zou zijn, veel van hetgeen we nu kunnen aanbieden en dat het schoolse leven op de Philips van Horne zo afwisselend en interessant maakt, niet meer aangeboden kan worden. Wanneer veel ouders besluiten om de vrijwillige ouderbijdragen niet te betalen, kunnen we bepaalde activiteiten niet meer organiseren voor de leerlingen. Dit zouden we heel erg jammer vinden. We verzoeken alle ouders dan ook vriendelijk doch dringend om aan de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. 

Vrijwillige ouderbijdrage à € 50,- 
We gebruiken dit geld onder andere voor de organisatie van de introductiedagen, mentoractiviteiten, maar ook voor culturele activiteiten zoals museumbezoek en voorstellingen van cabaretiers en/of theatergroepen. U ontvangt hiervan aan het begin van het schooljaar een factuur. We stellen het zeer op prijs als u deze bijdrage wilt betalen. 

Kosten excursies
De Philips van Horne gaat in schooljaar 2023-2024 de kosten van de vakexcursies voor eigen rekening nemen. Ouders ontvangen dit schooljaar dus geen rekening van de kosten van deze activiteiten.

Buitenlandreizen
In het examenjaar kan er gekozen worden om deel te nemen aan de buitenlandreis, waarvan we de kosten volledig bij ouders in rekening brengen. Mocht er voor deze activiteit te weinig bijdrage zijn, dan is het mogelijk dat we ons genoodzaakt zien de activiteit niet te laten plaatsvinden. 

Schoolkosten voor extra materiaal
Voor sommige vakken hebben leerlingen extra materialen nodig die ouders voor hen moeten aanschaffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan woordenboeken, rekenmachine, sportkleding, veiligheidsschoenen, gereedschap, schriften en pennen.

Soms worden dergelijke leermiddelen door de school centraal ingekocht en aan ouders tegen een vergoeding aangeboden. Ouders hoeven daar echter geen gebruik van te maken: het staat hen vrij om zelf te bepalen waar zij deze lesmaterialen willen kopen.

Kluisje
Leerlingen krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van een kluisje. Dit is gratis. Bij verlies van de kluissleutel kan tegen een vergoeding van € 15,- een nieuwe sleutel worden aangevraagd.

Kindpakket

In het kader van armoedebestrijding is dit jaar het Kindpakket gemaakt, een bundeling van initiatieven en regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (120% van het sociaal minimum en/of in een schuldenregeling). Als ouder, verzorger of hulpinstantie kunt u deze regeling(en) aanvragen voor kinderen, die wonen in de gemeente. Meer informatie is te vinden op weert.nl/kindpakket.

Gezinnen die niet in de gemeente Weert wonen, kunnen bij hun eigen gemeente vragen naar de regelingen voor minima.

Aanschaf gymkleding

Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding is het dragen van officiële school-sportkleding verplicht. De sportkleding dient u zelf aan te schaffen en is verkrijgbaar bij Colada Weert. Tevens moeten alle leerlingen in het bezit zijn van zaalsportschoenen die voorzien zijn van een non-marking zool, zodat er geen strepen ontstaan op de sportvloer.

Wijze van betaling

De scholen van LVO Weert bieden de facturering naar ouders(s)/verzorger(s) van leerlingen digitaal aan. Om een beeld te krijgen van deze manier van werken, kunt u hier de instructiefilm voor ouders bekijken. In het kort komt het er op neer dat er periodiek een factuur klaar staat die door middel van een e-mail aan de ouders/verzorgers kenbaar wordt gemaakt. r staat die door middel van een e-mail aan de ouders/verzorgers kenbaar wordt gemaakt. Deze mail wordt verstuurd door Servicepunt Financiën LVO Weert, vanaf het e-mailadres no-reply@wiscollect.nl. Let op, het kan zijn dat de e-mail de eerste keer binnenkomt bij de ongewenste berichten.

Wanneer ouders/verzorgers niet beschikken over het gebruik van ICT-voorzieningen, kan in overleg met het servicepunt financiën in het nieuwe schooljaar een afspraak worden gemaakt om de factuur af te handelen. 

Het servicepunt financiën is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur via de telefoonnummers:

  • (0495) 431034 - Philips van Horne
  • (0495) 431069 - Het Kwadrant, Het College en BRAVO! College.

Declaraties

Kosten die gemaakt worden bij profielwerkstukken en stages kunnen niet bij de school gedeclareerd kunnen worden. Denk hierbij aan gemaakte reiskosten en benodigde materialen.


Bankrelatie

De bankrelatie van de Philips van Horne is:

ING Bank
Bankrekeningnummer: NL26 INGB 0662969235
T.n.v. LVO inzake Sgs. Philips van Horne
Postbus 190
6000 AD Weert

BIC: INGBNL2A
KvK 14077279
BTW nummer NL811981861B.01

Vermeld bij betaling het debiteur- en factuurnummer.


Contact

Voor vragen over financiën kunt u zich wenden tot financiële administratie:
E-mail: financien@lvo-weert.nl
Tel. (0495) 43 10 69 of (0495) 43 10 34

Philips van Horne

Samen creatief!