Regels en afspraken

Schoolregels

Het leerlingenstatuut is het officiële reglement van de school, waarin de rechten en plichten van alle leerlingen staan vermeld. Naast het leerlingenstatuut blijft, in verband met de praktische gang van zaken, het leerlingenreglement van toepassing. We vermelden hier onze belangrijkste regels:

 • Alle leerlingen zijn verplicht hun schoolpas bij zich te dragen. Daarnaar gevraagd door personeelsleden dienen leerlingen deze altijd te overhandigen. 
 • De Philips van Horne is een rookvrije school met een rookvrij terrein. Ook vapen (met en zonder nicotine) is niet toegestaan. Dit geldt voor leerlingen, ouders, medewerkers en bezoekers en ook tijdens activiteiten buiten schooltijd.
 • Het is verboden om de hierna genoemde zaken te bezitten, te verhandelen of te gebruiken op school, op het schoolterrein en tijdens buitenschoolse activiteiten: cannabisproducten (zoals hasj, wiet en marihuana) en overige drugs die onder de Opiumwet vallen;(vuur)wapens; vuurwerk.
 • Leerlingenkluisjes. Ten aanzien van het openen van leerlingenkluisjes geldt in het algemeen dat de school het recht heeft om deze te openen, zelfs als dat onaangekondigd gebeurt.
 • De leerling is voor school beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.
 • Sinds april 2024 is het telefoonbeleid 'thuis of in de kluis' van kracht. De smartphone blijft thuis of wordt direct bij aankomst op school in het kluisje bewaard. Na de laatste les kan  de smartphone weer mee naar huis genomen worden. Tijdens tussenuren en in de pauzes blijft de smartphone in het kluisje. Klik hier voor verdere uitleg en de regels die hiervoor gelden.

De volledige schoolregels zijn na te lezen in het leerlingenstatuut.


Kledingvoorschriften gymlessen

Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding is het dragen van officiële school-sportkleding verplicht: blauw shirt met logo van de Philips van Horne en een donkerblauwe broek. De sportkleding dient u zelf aan te schaffen en is verkrijgbaar bij Colada Weert (www.colada.nl). In aanvulling op deze verplichte kleding gelden voor leerlingen, die wegens geloofsovertuiging een hoofddoek dragen en/of armen en benen geheel bedekt willen houden, speciale regels:  Deze zijn na te lezen op www.philipsvanhorne.nl ->informatie voor ouders.

 • Als hoofddoek is een sporthoofddoek toegestaan. (Verkrijgbaar -in diverse kleuren - via www.islamproducten.nl -> ninjakapjes). Andere vormen van hoofdbedekking worden niet geaccepteerd. 
 • Als shirt is toegestaan: blauw shirt met logo van de Philips van Horne, met lange mouwen, verkrijgbaar bij Colada Weert.
 • Als broek is toegestaan: lange donkerblauwe sportbroek, verkrijgbaar bij Colada Weert.


Kledingvoorschriften

In aanvulling op de voorschriften voor sportkleding, hebben de directies van LVO Weert kledingvoorschriften ontwikkeld voor leerlingen en personeel. De MR-en hebben met deze  voorschriften ingestemd. De voorschriften zijn bedoeld als richtlijn en dienen als leidraad bij het aanspreken van elkaar onze kleding. Dat gebeurt nu uiteraard ook al, maar voorschriften geven aan waar voor ons als organisatie grenzen liggen. 

 • De school kan alleen bepaalde kleding verplichten als deze kleding aan bepaalde gebruiks- of veiligheidseisen moet voldoen. In de regel gebeurt dit bij Lichamelijke Opvoeding, in de laboratoria en de praktijklokalen.
 1. Tijdens praktijklessen draag je passende werkkleding zo nodig in combinatie met een veiligheidsbril en/of haarnetje en veiligheidsschoenen. Wie dit vergeet, krijgt geen toegang tot de les en moet deze later inhalen.
 2. Voor de lessen techniek wordt verplicht om schoenen met stalen neuzen te dragen (ouders zijn hiervoor zelf verantwoordelijk). De school zorgt voor passende bovenkleding ter bescherming van de eigen kleding en tevens herkenbaarheid binnen de verschillende afdelingen.
 3. Tijdens de lessen LO dient de leerling functionele kleding te dragen zoals de school deze voorschrijft.
 • De kleding mag niet aanstootgevend zijn. De leerling kan daar op worden aangesproken;
 • Je kleding moet altijd schoon en netjes zijn;
 • De ogen en het gezicht dienen in het schoolgebouw voor iedereen zichtbaar te zijn.
 • Leerlingen met ongewenste teksten/foto’s op kleding worden hierop aangesproken. Discriminerende, racistische, beledigende en/of obscene, dus aanstootgevende teksten en afbeeldingen op kleding zijn verboden.


Schorsing en  verwijdering

Met betrekking tot de schorsing van leerlingen gelden de volgende regels:

 1. Het College van Bestuur kan met opgave van redenen een leerling voor ten hoogste één week schorsen.
 2. De rector kan met opgave van redenen een leerling voor ten hoogste twee dagen schorsen.
 3. De beslissing tot schorsing wordt schriftelijk en voorzien van een deugdelijke motivering aan de betrokken leerling bekendgemaakt. Indien de leerling jonger dan 18 jaar is, maakt het college van bestuur c.q. de rector de beslissing ook aan de ouders schriftelijk bekend.
 4. De rector meldt een schorsing voor langer dan één dag schriftelijk en voorzien van een deugdelijke motivering aan de inspectie.


Met betrekking tot de verwijdering van leerlingen geldt:

 1. Er kan pas een definitief besluit tot verwijdering worden genomen door het college van bestuur nadat de leerling, en als hij jonger is dan 18 jaar ook zijn ouders, is/zijn gehoord. Een leerling wordt op grond van onvoldoende vorderingen niet in de loop van een schooljaar verwijderd.
 2. Voordat het college van bestuur een leerplichtige leerling definitief van school verwijdert, overlegt het met de inspectie. Ten tijde van dit overleg kan de leerling worden geschorst. In het overleg wordt ook nagegaan op welke manier de betrokken leerling onderwijs kan volgen.
 3. Een leerling op wie de Leerplichtwet van toepassing is, mag alleen worden verwijderd nadat het college van bestuur c.q. de rector ervoor heeft gezorgd dat een andere school of instelling bereid is de leerling toe te laten.
 4. Het college van bestuur c.q. de rector stelt de inspectie schriftelijk en gemotiveerd in kennis van een definitieve verwijdering.
 5. Het college van bestuur maakt de beslissing tot verwijdering van een leerling schriftelijk en voorzien van een deugdelijke motivering aan de leerling bekend. Indien de leerling jonger dan 18 jaar is, maakt het college van bestuur de beslissing ook aan de ouders schriftelijk bekend. Hierbij wordt ook vermeld dat de ouders, dan wel de meerderjarige leerling, binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar kunnen maken bij het college van bestuur van LVO.
 6. Het college van bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Voorafgaand daaraan wordt de leerling in de gelegenheid gesteld te worden gehoord en kennis te nemen van de adviezen en rapporten over die beslissing. Is de leerling jonger dan achttien jaar, dan komen deze rechten ook toe aan diens ouders.
 7. Als de ouders een geschil aanhangig hebben gemaakt bij de ‘Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering’, ook wel aangeduid als `Geschillencommissie passend onderwijs', neemt het College van Bestuur de beslissing op bezwaar pas nadat de commissie haar oordeel heeft gegeven. De termijn voor het nemen van de beslissing op bezwaar wordt opgeschort voor de duur van de procedure bij de commissie.
 8. Het College van Bestuur kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van het bezwaar tegen een besluit tot definitieve verwijdering, de toegang tot de school ontzeggen.

De volledige schoolregels m.b.t. verwijderen uit de les, (externe) schorsing en verwijdering van school zijn na te lezen in het verwijderingsprotocol.  


Afhandeling klachten

We vertrouwen erop dat de schoolloopbaan van onze leerlingen op een leerzame, prettige en veilige manier verloopt. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de gang van zaken op school. De scholen vallend onder de Stichting LVO hebben een interne klachtenregeling. In de regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene of de daarvoor aangewezen contactpersoon op school (bereikbaar via het algemene telefoonnummer). Wanneer dit contact niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan neemt u contact op met de schooldirectie. Zij neemt uw klacht in behandeling en zal een beslissing nemen. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan zal de schooldirectie u doorverwijzen naar de Klachtencommissie stichting LVO.

De Klachtenregeling stichting LVO kunt u raadplegen op www.stichtinglvo.nl door 'Afhandeling klachten' in te typen in de zoekfunctie.


Beeldmateriaal van leerlingen

Onze school is trots op de activiteiten die zij doet en wil hier graag een beeld van geven. Hiervoor gebruiken we ook foto’s en filmpjes van leerlingen die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt voor bijvoorbeeld open dagen, voorlichtingsmateriaal aan ouders en (toekomstige) leerlingen, de schoolgids, nieuwsbrieven, de website van de school en sociale media. Ook wordt vaak via de website verslag gedaan van activiteiten aan alle leerlingen en ouders. Zo kunt u de activiteiten van uw zoon of dochter volgen. De school gaat zorgvuldig met het beeldmateriaal om en heeft de uitvoering van het beleid met de MR afgestemd.

Wanneer de school beeldmateriaal van leerlingen (onlie) wil publiceren, heeft zij daarvoor toestemming nodig van elke leerling die herkenbaar op de foto of het filmpje staat. Als het gaat om leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar, is er toestemming nodig van de ouders van de leerlingen. De toestemming moet specifiek zijn, voor een specifieke verwerking en voor een specifiek doel. Bijvoorbeeld om via foto's en filmpjes op de webste van de school verslag te doen van activiteiten aan alle ouders en leerlingen.

Op onze school wordt hiervoor expliciet toestemming aan de ouders gebraagd bij de aanmelding of als dat destijds niet of niet voldoende gespecificeerd is gebeurd via een apart formulier. Ouders en leerlingen kunnen hun toestemming later altijd weer intrekken. U kunt dit eenvoudig doen door een mail te sturen via info@pvanhorne.nl.

Als de ouders of leerlingen geen toestemming (meer) verlenen, zorgt de school ervoor dat beeldmateriaal waarop uw kind herkenbaar in beeld is niet (meer) wordt gebruikt. Mocht u aanvankelijk wel toestemming hebben gegeven en deze willen intrekken, of is ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid toch beeldmateriaal gebruikt waarop uw kind herkenbaar in beeld is en wilt u dit verwijderd zien, dan kunt u dat via het hiervoor genoemde e-mailadres aangeven. De school zal dan zorgen dat binnen 24 uur, dan wel zo spoedig mogelijk, het beeldmateriaal van de website wordt gehaald. 

Onderwijskundige doeleinden
Het komt bovendien incidenteel voor dat er op school of in de klas foto - en/of filmopnamen worden gemaakt voor professionalisering van de leerkracht en/of stagiaire. Deze opnamen worden alleen gebruikt ten behoeve van opleidings- en begeleidingsdoeleinden. Daarnaast worden er in de klas incidenteel foto- en/of filmopnamen gemaakt voor onderwijskundige doeleinden. Bijvoorbeeld in de lessen LO, LO2 en BSM ten behoeve van de beoordeling van de leerlingen, het verhogen van de efficiëntie van de les door gebruik te maken van video-analyse of voor collegiale consultatie binnen de sectie LO van LVO Weert.       

De opnames zullen slechts zo lang bewaard worden als strikt noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken, zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en ook niet openbaar worden gemaakt (tenzij anders en expliciet met de betreffende leerling is overeengekomen). Leerlingen en/of ouders die bezwaren hebben tegen het gebruik van filmopnamen dienen deze, net als bij fotopublicatie, kenbaar te maken aan de locatiedirectie. Dit kan bij inschrijving van de leerling maar ook op een later moment. Gebeurt dat niet, dan gaat LVO Weert ervan uit dat niemand bezwaar heeft tegen foto- en filmopnamen.


Protocol Sociale Media & internetfaciliteiten

De Philps van Horne vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord omgaan met sociale media en internetfaciliteiten. De school heeft daarvoor een aantal do en don'ts sociale media en een Protocol Sociale Media opgesteld. Ook Stichting LVO heeft een Protocol Sociale Media & internetfaciliteiten vastgesteld en een bijbehorende infographic gemaakt die de kern weergeeft van het protocol. Het Protocol Sociale Media en de Infographic zijn te vinden op www.stichtinglvo.nl door 'Protocol Sociale Media' in te typen in de zoekfunctie.

De infographic van het ‘protocol sociale media en internetfaciliteiten’ is tevens hier in te zien.

Philips van Horne

Samen creatief!