Regels en afspraken

Schoolregels

Alle LVO-scholen hanteren de 10 gouden regels:

 • We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
 • We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken;
 • We helpen elkaar waar dat nodig is.
 • We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten.
 • We pesten, bedreigen en negeren anderen niet.
 • We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren.
 • We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld.
 • We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik.
 • We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld. Bij ernstige zaken doen we, de school, aangifte.
 • We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen.


Kledingvoorschriften gymlessen

Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding is het dragen van officiële school-sportkleding verplicht: blauw shirt met logo van de Philips van Horne en een donkerblauwe broek. De sportkleding dient u zelf aan te schaffen en is verkrijgbaar bij Colada Weert (www.sport2000colada.nl). In aanvulling op deze verplichte kleding gelden voor leerlingen, die wegens geloofsovertuiging een hoofddoek dragen en/of armen en benen geheel bedekt willen houden, speciale regels:  Deze zijn na te lezen op www.philipsvanhorne.nl ->informatie voor ouders.

 • Als hoofddoek is een sporthoofddoek toegestaan. (Verkrijgbaar -in diverse kleuren - via www.islamproducten.nl -> ninjakapjes). Andere vormen van hoofdbedekking worden niet geaccepteerd. 
 • Als shirt is toegestaan: blauw shirt met logo van de Philips van Horne, met lange mouwen, verkrijgbaar bij Colada Weert.
 • Als broek is toegestaan: lange donkerblauwe sportbroek, verkrijgbaar bij Colada Weert.


Gedragscode en kledingvoorschriften

In aanvulling op de voorschriften voor sportkleding, hebben de directies van LVO Weert kledingvoorschriften en een gedragscode ontwikkeld voor leerlingen en personeel. De MR-en hebben met deze code en voorschriften ingestemd. De code en de voorschriften zijn bedoeld als richtlijn en dienen als leidraad bij het aanspreken van elkaar op ons gedrag en onze kleding. Dat gebeurt nu uiteraard ook al, maar een code en voorschriften geven aan waar voor ons als organisatie grenzen liggen. De gedragscode bestaat uit de 10 gouden regels over gedrag van LVO. De dresscode gaat vooral in op wat je echt niet kunt dragen op school.

 • De school kan alleen bepaalde kleding verplichten als deze kleding aan bepaalde gebruiks- of veiligheidseisen moet voldoen. In de regel gebeurt dit bij Lichamelijke Opvoeding, in de laboratoria en de praktijklokalen.
 1. Tijdens praktijklessen draag je passende werkkleding zo nodig in combinatie met een veiligheidsbril en/of haarnetje en veiligheidsschoenen. Wie dit vergeet, krijgt geen toegang tot de les en moet deze later inhalen.
 2. Voor de lessen techniek wordt verplicht om schoenen met stalen neuzen te dragen (ouders zijn hiervoor zelf verantwoordelijk). De school zorgt voor passende bovenkleding ter bescherming van de eigen kleding en tevens herkenbaarheid binnen de verschillende afdelingen.
 3. Tijdens de lessen LO dient de leerling functionele kleding te dragen zoals de school deze voorschrijft.
 • De kleding mag niet aanstootgevend zijn. De leerling kan daar op worden aangesproken;
 • Je kleding moet altijd schoon en netjes zijn;
 • Draag kleding die is afgestemd op je lichaamsbouw, die niet te klein of te groot is.
 • De ogen en het gezicht dienen in het schoolgebouw voor iedereen zichtbaar te zijn.
 • Leerlingen met ongewenste teksten/foto’s op kleding worden hierop aangesproken.
 • Discriminerende, racistische, beledigende en/of obscene, dus aanstootgevende teksten en afbeeldingen op kleding zijn verboden.


Schorsing en  verwijdering

Met betrekking tot de schorsing van leerlingen gelden de volgende regels:

 1. De regiodirecteur kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen.
 2. De locatiedirecteur kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste twee dagen schorsen.
 3. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de betrokken leerling en, als deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, voogden of verzorgers van de leerling bekendgemaakt.
 4. De regiodirecteur brengt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte.


Met betrekking tot de verwijdering van leerlingen geldt:

 1. Er kan pas een definitief besluit tot verwijdering worden genomen door de regiodirecteur nadat de leerling, en als hij jonger is dan 18 jaar ook zijn ouders/voogden/verzorgers, is/zijn gehoord. Een leerling wordt op grond van onvoldoende vorderingen niet in de loop van een schooljaar verwijderd.
 2. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling gebeurt alleen na overleg met de inspectie. Hangende dit overleg kan de leerling worden geschorst. Het overleg is mede bedoeld om na te gaan op welke andere manier de betrokken leerling onderwijs kan volgen.
 3. Een leerling op wie de Leerplichtwet van toepassing is, mag alleen worden verwijderd nadat het bevoegd gezag, c.q. de voorzitter van de Centrale Directie , ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school of instelling bereid is de leerling toe te laten.
 4. De regiodirecteur brengt de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte.
 5. Het besluit tot definitieve verwijdering van een leerling wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt, ook aan diens ouders, voogden of verzorgers, bekendgemaakt. Hierbij wordt tevens vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar kunnen maken bij het College van Bestuur van LVO.
 6. Het College van Bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, maar niet eerder dan nadat de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid is/zijn gesteld, te worden gehoord en kennis heeft/hebben kunnen nemen van de op die besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten.
 7. Als de ouders een geschil aanhangig hebben gemaakt bij de ‘Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering’, ook wel aangeduid als `Geschillencommissie passend onderwijs', neemt het College van Bestuur de beslissing op bezwaar pas nadat de commissie haar oordeel heeft gegeven. De termijn voor het nemen van de beslissing op bezwaar wordt opgeschort voor de duur van de procedure bij de commissie.
 8. Het College van Bestuur kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van het bezwaar tegen een besluit tot definitieve verwijdering, de toegang tot de school ontzeggen.


Klachtenafhandeling

De scholen vallend onder de Stichting LVO hebben een interne klachtenregeling. In de regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene of de teamleider van uw zoon of dochter. Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing, dan wendt u zich tot de schooldirectie, die uw klacht in behandeling neemt en een beslissing neemt. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan zal de schooldirectie u doorverwijzen naar de Klachtencommissie Stichting LVO.

De Klachtenregeling Stichting LVO en het Reglement Klachtencommissie Stichting LVO kunt u opvragen via het schoolsecretariaat. Beide regelingen zijn te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door 'Afhandeling klachten' in te typen in de zoekfunctie.


Fotopublicatie

De school wil graag een beeld geven van haar activiteiten. Zij gebruikt daarvoor ook foto's en filmpjes van leerlingen die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt voor bijvoorbeeld open dagen, voorlichtingsmateriaal aan ouders en (toekomstige) leerlingen, de schoolgids, nieuwsbrieven, de website van de school en sociale media. Ook wordt vaak via de website verslag gedaan van activiteiten aan alle leerlingen en ouders. De school gaat zo zorgvuldig mogelijk met het beeldmateriaal om en heeft de uitvoering van het beleid met de MR afgestemd.

Wanneer de school beeldmateriaal van leerlingen (onlie) wil publiceren, heeft zij daarvoor toestemming nodig van elke leerling die herkenbaar op de foto of het filmpje staat. Als het gaat om leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar, is er toestemming nodig van de ouders van de leerlingen. De toestemming moet specifiek zijn, voor een specifieke verwerking en voor een specifiek doel. Bijvoorbeeld om via foto's en filmpjes op de webste van de school verslag te doen van activiteiten aan alle ouders en leerlingen.

Op onze school wordt hiervoor expliciet toestemming aan de ouders gebraagd bij de aanmelding of als dat destijds niet of niet voldoende gespecificeerd is gebeurd via een apart formulier. Ouders en leerlingen kunnen de verleende toestemming later altijd weer intrekken. U kunt dit eenvoudig doen door een mail te sturen via info@pvanhorne.nl.

Als de ouders of leerlingen geen toestemming (meer) verlenen, zorgt de school ervoor dat beeldmateriaal waarop uw kind herkenbaar in beeld is niet (meer) wordt gebruikt. Mocht u aanvankelijk wel toestemming hebben gegeven en deze willen intrekken, of is ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid toch beeldmateriaal gebruikt waarop uw kind herkenbaar in beeld is en wilt u dit verwijderd zien, dan kunt u dat bij voormelde persoon aangeven. De school zal dan zorgen dat binnen 24 uur, dan wel zo spoedig mogelijk, het beeldmateriaal van de website wordt gehaald. 

 


Onderwijskundige doeleinden
Het komt bovendien incidenteel voor dat er op school of in de klas foto - en/of filmopnamen worden gemaakt voor professionalisering van de leerkracht en/of stagiaire. Deze opnamen worden alleen gebruikt ten behoeve van opleidings- en begeleidingsdoeleinden. Daarnaast worden er in de klas incidenteel foto- en/of filmopnamen gemaakt voor onderwijskundige doeleinden. Bijvoorbeeld in de lessen LO, LO2 en BSM ten behoeve van de beoordeling van de leerlingen, het verhogen van de efficiëntie van de les door gebruik te maken van video-analyse of voor collegiale consultatie binnen de sectie LO van LVO-Weert.       

De opnames zullen slechts zo lang bewaard worden als strikt noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken, zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en ook niet openbaar worden gemaakt (tenzij anders en expliciet met de betreffende leerling is overeengekomen). Leerlingen en/of ouders die bezwaren hebben tegen het gebruik van filmopnamen dienen deze, net als bij fotopublicatie, kenbaar te maken aan de locatiedirectie. Dit kan bij inschrijving van de leerling maar ook op een later moment. Gebeurt dat niet, dan gaat LVO-Weert ervan uit dat niemand bezwaar heeft tegen foto- en filmopnamen.


Protocol Sociale Media

De Philips van Horne vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media. LVO heeft daarvoor een Protocol Sociale Media vastgesteld. Bij het protocol hoort ook een bijlage met daarin Do's en Don'ts Sociale Media en Casuïstiek. Het Protocol Sociale Media en de bijlage met Do's en Don'ts is te vinden op www.stichtinglvo.nl door 'Protocol Sociale Media' in te typen in de zoekfuntie.

Philips van Horne

Samen creatief!