Verzekeringen

LVO heeft als bevoegd gezag voor de scholen een aantal verzekeringen afgesloten. Voor u van belang zijn de verzekeringen die betrekking hebben op leerlingen en vrijwilligers c.q. ouders die participeren bij evenementen etc.

  • Collectieve ongevallenverzekering
    Deze geldt gedurende de schooltijden, tijdens het gaan en komen naar en van school en tijdens excursies, schoolreizen, evenementen, werkweken en stages, etc. voor zover die onder verantwoordelijkheid van of door de school worden georganiseerd. Gedekt zijn medische kosten en een uitkering bij blijvende invaliditeit en overlijden. Materiële schade is niet gedekt.

  • Schoolreis- en excursieverzekering
    Deze biedt dekking voor activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden uitgevoerd.

  • Aansprakelijkheidsverzekering
    Hierbij is de aansprakelijkheid van bestuur, directie, onderwijzend en dienstverlenend personeel, leerlingen alsmede eventuele vrijwilligers gedekt.


Alle verzekeringen zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dat betekent dat schade of letsel in de meeste gevallen eerst gemeld moet worden bij de persoonlijk verzekeringen van de betrokken leerling of ouder. Als deze verzekering de kosten aantoonbaar niet vergoedt, om welke reden dan ook, kan de verzekering van de school worden aangesproken.

Vergoeding van de schade of gemaakte kosten geschiedt uitsluitend via declaratie door de school met daarvoor bestemde declaratieformulieren. In geval van schade kunt u zich wenden tot het servicepunt financiën, tel. (0495) 431034, e-mail: verzekeringen@lvo-weert.nl.

De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan bezittingen van leerlingen of voor het verlies van bezittingen. Schade die door de leerlingen direct of indirect wordt toegebracht aan eigendommen van de school, wordt hersteld op kosten van de leerling of de ouders of verzorgers. Bij diefstal wordt gehandeld conform het Convenant Veilige School.

Philips van Horne

Samen creatief!