Verzekeringen

Stichting LVO heeft als bevoegd gezag voor haar scholen verzekeringen afgesloten die voor ouders, vrijwilligers, personeel en leerlingen van belang zijn zodra er sprake is van (buiten)schoolse activiteiten waar er een calamiteit plaatsvindt.

  • Er is een collectieve ongevallenverzekering. Deze geldt gedurende schooltijden, tijdens het gaan en komen naar en van school en tijdens excursies, schoolreizen, evenementen, werkweken, stages etc. voor zover die onder verantwoordelijkheid van of door de school worden georganiseerd. Gedekt zijn medische kosten en een uitkering bij blijvende invaliditeit en overlijden, tot een bepaald maximum en onder nader omschreven

  • Ook is er een collectieve reisverzekering (inclusief annuleringsclausule). Deze biedt dekking voor deelnemers aan schoolreizen en/of excursies die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd, op basis van nader omschreven voorwaarden.

Alle verzekeringen zijn in principe op basis van secundaire dekking afgesloten. Dat betekent dat schade of letsel in de meeste gevallen eerst gemeld moet worden bij de persoonlijke verzekeringen van de betrokken leerling, ouder, werknemer of vrijwilliger. Als deze verzekeringen de kosten aantoonbaar niet vergoeden, om welke reden dan ook, kan de verzekering van de school worden aangesproken.

Schade kan uitsluitend in behandeling genomen worden indien sprake is van een schoolse activiteit die door de schoolleiding geïnitieerd is of waarbij participerende ouders, vrijwilligers of personeel leerlingen vervoeren in opdracht van de schoolleiding.

Indien sprake is van een activiteit op eigen initiatief tussen personeel, ouders of vrijwilligers en leerlingen buiten schooltijd en zonder medeweten van de schoolleiding, dan is een eventuele aansprakelijkheid jegens Stichting LVO op voorhand uitgesloten.

Vergoeding van de schade of gemaakte kosten geschiedt uitsluitend via declaratie door de school met daarvoor bestemde declaratieformulieren. In geval van schade kunt u zich wenden tot de contactpersoon verzekeringen aldaar.

Stichting LVO sluit elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan en vermissing of diefstal van privé-eigendommen op voorhand uit.

Aansprakelijkheid

Op het moment dat er een beroep gedaan wordt op de aansprakelijkheidsverzekering van Stichting LVO, is het aanvaarden van aansprakelijkheid nadrukkelijk voorbehouden aan de verzekeraar. Het vooraf erkennen van aansprakelijkheid door werknemers van Stichting LVO jegens derden zal conform polisvoorwaarden leiden tot afwijzing van een mogelijke claim.

Stages

Leerlingen van Stichting LVO die stage lopen bij bedrijven zijn voor aansprakelijkheid en ongevallen verzekerd via Stichting LVO. Er is echter een voorwaarde voor dekking en dat is dat Stichting LVO vanuit haar zorgplicht, voordat de stage begint, moet waarnemen dat de leerling in een veilige werkomgeving terechtkomt. Dit betekent dat wij er in de praktijk alert op moeten zijn dat we aan deze voorwaarde gevolg geven.

Zoals hierboven reeds beschreven werd, is de dekking van alle verzekeringen op secundaire basis. Dat betekent dat, als er sprake is van aanspraken of ongevallen bij een stage, eerst de verzekering van het stagebedrijf of de leerling aangesproken zal worden, afhankelijk van de schuldvraag. Uit de praktijk ervaren wij dat er zich met name problemen voordoen bij materiële schade die door de stagiaire meestal per ongeluk veroorzaakt wordt op de werkvloer. Bedrijven zijn hiervoor vaak niet verzekerd en ook de verzekering van Stichting LVO biedt hiervoor geen dekking tenzij er sprake is van opzet, schuld of ander verwijtbaar gedrag.
We raden collega's daarom aan om vooraf afspraken te maken met stagebedrijven over (kleine) schadeposten, dus bij het aangaan van een stageovereenkomst zodat men vooraf weet hoe te handelen bij dit soort situaties.

Philips van Horne

Samen creatief!