Maatregelen bij wangedrag

Bij herhaling van wangedrag kunnen maatregelen worden genomen, zoals:

 • Wie iets vernielt, zal dit moeten vergoeden
 • Waarschuwing en berisping
 • Extra opdrachten voor een vak
 • Terugkomen of nablijven in de vrije tijd
 • Een opvoedkundige maatregel of huishoudelijke taken op school
 • Schorsing voor 1 of meer dagen
 • Tijdelijke verwijdering voor 1 of meer weken
 • Definitieve verwijdering

Verwijdering uit de les

Een leerling die uit de les wordt verwijderd, meldt zich bij de Frontoffice of wanneer de leerlingenconciërge afwezig is, bij de teamleider van de dag. Daar haalt de leerling een ‘nadenkblad’ Hij/zij vult dit in en gaat daarmee terug naar de docent uit wiens les hij/zij gestuurd is. Met de betreffende docent maakt de leerling een afspraak om samen het ‘nadenkblad’ te bespreken. Eventuele gevolgen zoals terugkomen of extra werk worden dan afgesproken. De coach van de leerling krijgt een kopie van het ‘nadenkblad’.


Schorsing

Met betrekking tot de schorsing van leerlingen gelden de volgende regels:

 1. De Voorzitter van de Centrale Directie kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen.

 2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de betrokken leerling en, als deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, voogden of verzorgers van de leerling bekendgemaakt.

 3. De Voorzitter van de Centrale Directie brengt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte.


Verwijdering

Met betrekking tot de verwijdering van leerlingen gelden de volgende regels:

Er kan pas een definitief besluit tot verwijdering worden genomen door de Voorzitter van de Centrale Directie nadat de
leerling, en als hij jonger is dan 18 jaar ook zijn ouders/voogden/verzorgers, is/zijn verhoord. Een leerling wordt op grond van onvoldoende vorderingen niet in de loop van een schooljaar verwijderd.

Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling gebeurt alleen na overleg met de inspectie. Hangende dit overleg kan de leerling worden geschorst. Het overleg is mede bedoeld om na te gaan op welke andere manier de betrokken leerling onderwijs kan volgen.

 1. Een leerling op wie de Leerplichtwet van toepassing is, mag alleen worden verwijderd nadat het bevoegd gezag, c.q. de Voorzitter van de Centrale Directie, ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school of instelling bereid is de leerling toe te laten.

 2. De Voorzitter van de Centrale Directie brengt de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte.

 3. Het besluit tot definitieve verwijdering van een leerling wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt, ook aan diens ouders, voogden of verzorgers, bekendgemaakt.

 4. Hierbij wordt tevens vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar kunnen maken bij het College van Bestuur van de Stichting LVO.

Het College van Bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, maar niet eerder dan nadat de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid is/zijn gesteld, te worden gehoord en kennis heeft/hebben kunnen nemen van de op die besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten. Het College van Bestuur kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van het bezwaar tegen een besluit tot definitieve verwijdering, de toegang tot de school ontzeggen.

Philips van Horne

Samen creatief!