Inspraak

Ouders en school hebben een gezamenlijk belang. Beiden vinden zij het namelijk belangrijk dat er een goede school staat. Een school waarbinnen de kinderen zich kunnen ontwikkelen en kunnen leren. De school wil daarom de deelname van personeelsleden, ouders, en leerlingen aan de bestaande kanalen van inspraak en medezeggenschap stimuleren. Zij nodigt daarom ouders, leerlingen en personeelsleden uit om zitting te nemen in de verschillende overlegorganen.


Oudercommissie

De Oudercommissie heeft tot doel de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school te vergroten en de samenwerking met de school ten behoeve van onderwijs, vorming en ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. Als ouder/verzorger van een leerling van de Philips van Horne kun je lid worden van de Oudercommissie.

De samenstelling van de Oudercommissie vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van de leerling-verdeling binnen de school en bestaat uit maximaal 20 leden. De Oudercommissie denkt tevens mee met de medezeggenschapsraad (MR) over diverse onderwerpen die in de MR-vergaderingen behandeld worden. Daarnaast organiseert de Oudercommissie een of twee keer per jaar thema-avonden. De vergaderingen van de Oudercommissie zijn toegankelijk voor alle ouders/verzorgers.

Ouders die interesse hebben kunnen contact opnemen met Caroline Vos (voorzitter Oudercommissie) en/of Simone Keersmaekers (secretaris Oudercommissie) via ocphilipsvanhorne@gmail.com.


Download hier de folder van de Ouderraad

pvh_foto5.jpg

Medezeggenschapsraad

Het belangrijkste inspraakorgaan binnen de school is de medezeggenschapsraad (MR). De MR van een school is wat de ondernemingsraad is in een bedrijf; zij bewaakt namens het personeel, de leerlingen en de ouders/verzorgers de goede gang van zaken op school. De leden van de MR van de Philips van Horne zijn gekozen vertegenwoordigers van personeel, ouders/verzorgers en leerlingen.


Correspondentie
De MR vergadert ongeveer éénmaal per maand. De data van de vergaderingen, die over het algemeen openbaar zijn, staan in de agenda opgenomen. Voor zaken die u onder de aandacht van de MR wilt brengen, kunt u contact opnemen met Dhr. R. Stals, secretaris. (r.stals@lvo-weert.nl).

Philips van Horne

Samen creatief!