Nieuws

Update heroriëntatie LVO Weert

15 januari 2021
Terug

Voor de zomervakantie hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de heroriëntatie van LVO Weert. Hier kunt u dit bericht teruglezen. In dit artikel is aangegeven dat na de zomervakantie met de medezeggenschapsraden gesproken zou worden hoe een en ander geconcretiseerd zou gaan worden.

Na de zomervakantie hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen de verschillende partijen (LVO Weert, medezeggenschapsraden, gemeente Weert, college van bestuur). Uit deze gesprekken zijn nieuwe inzichten naar voren gekomen die maken dat de scenario’s die rond de zomervakantie op tafel lagen, niet meer actueel zijn. Uiteraard zit LVO Weert niet stil. De laatste maanden is veelvuldig overleg geweest tussen de eerder genoemde partijen om te komen tot een scenario voor LVO Weert dat betaalbaar, organiseerbaar, doceerbaar en vooral studeerbaar is. Een definitief scenario is er echter nog niet.

We zijn ons er terdege van bewust dat het komen tot een definitief scenario al geruime tijd duurt. Aan de andere kant wil LVO Weert ook zeer zorgvuldig zijn. De keuze die gemaakt gaat worden, zal te allen tijde een duurzame keuze moeten zijn.

Uitgangspunten

Onderstaande uitgangspunten, blijven (vooralsnog) richtinggevend:

  • investeren in het versterken van de basis in plaats van het extra aanbod
  • investeren in extra ondersteuningsmogelijkheden
  • keuzes maken in aanbod en dat wat je doet goed doen
  • voor ouders en leerlingen (met name mavo, havo en vwo) is er de wens om een keuzemogelijkheid te hebben voor een schoollocatie
  • op- en afstroommogelijkheden, uitstel van keuze, inrichten heterogene brugklassen
  • veiligheid voor kwetsbare leerlingen op ons vmbo en in het praktijkonderwijs 

In de heroriëntatie wordt vanaf nu ook gekeken naar de mogelijkheden voor een eventuele uitbreiding van basis en kader leerjaar 3 en 4 op het Bravo! College. 

Uiteraard informeren wij u als er meer (inhoudelijke) ontwikkelingen zijn.

Philips van Horne

Samen creatief!