Nieuws

Oproep ouder MR

22 februari 2021
Terug

De MR van onze school is op zoek naar 1 ouder om zitting te nemen in de MR. Op dit moment hebben er 2 ouders (beiden zijn leden van de oudercommissie) zitting in de MR terwijl dit er volgens de regels 3 moeten zijn. Een voltallige MR bestaat uit 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen.

Er wordt ongeveer 1x per maand op school (indien nodig online) vergaderd over diverse onderwerpen. Dit kan gaan over:
- het schooljaarplan
- het formatieplan
- de lessentabel
- herziening examenreglementen
- pauzetijden
- toetsroosters

Het is ook mogelijk om een vergadering als toehoorder bij te wonen om zo een indruk te krijgen wat de MR aan onderwerpen behandelt. De eerstvolgende vergadering is op maandag 29 maart 2021 van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur. Voorafgaand aan elke MR vergadering (vanaf 18.45 u) is er een kort vooroverleg. De te behandelen stukken worden van tevoren per mail gestuurd zodat iedereen zich goed kan voorbereiden.

Bent u geïnteresseerd om zitting te nemen in de MR om zo mee te praten, mee te denken en mee te beslissen over uiteenlopende onderwerpen, stel u dan kandidaat, en stuur een mail naar Carmen Caris (e.caris@chello.nl).

Mochten er meerdere ouders interesse hebben dan wordt er een verkiezing gehouden.

Ik zie graag uw enthousiaste reacties tegemoet. Zijn er vragen dan hoor ik deze graag.

Met vriendelijke groet,
Carmen Caris

Philips van Horne

Samen creatief!