Nieuws

Antwoord op veelgestelde vragen

16 maart 2020
Terug

Naar aanleiding van onze communicatie zijn er enkele vragen binnengekomen. Hierop wil ik graag reageren.

Vragen m.b.t. toetsweek / PTA-week:

De overheid heeft besloten de scholen geheel te sluiten. Dat wil zeggen dat er op de locatie geen onderwijs verzorgd mag worden. Leerlingen mogen niet aanwezig zijn op school. Uitzondering hierop: leerlingen van ouders die werkzaam zijn in, voor de samenleving, vitale beroepen. Hierover verderop meer.

Dat betekent dat er geen onderwijs en dus ook geen toetsing plaatsvindt op school. De toetsweek en PTA-week vinden dan (nu) ook geen doorgang.

Gaan toetsen dan op een later moment afgenomen worden?

Dat is afhankelijk van de termijn dat de sluiting duurt. Vooralsnog heeft de overheid t/m maandag 6 april alle scholen gesloten. Deze termijn kan nog verlengd worden. Dat is nu echter moeilijk te zeggen. De overheid heeft aangegeven voorrang te willen geven aan de eindexamenleerlingen. Hierover communiceert de overheid nog met de scholen ergens in de loop van deze week. Wij wachten als school op deze communicatie voordat wij verder uitsluitsel kunnen geven.

Afhankelijk van de duur van sluiting bepalen wij of er voldoende tijd is voor het afnemen van toetsweek 3. Voor de examenleerlingen geldt dat de PTA's afgenomen dienen te worden om het schoolexamen af te sluiten. Anders kan een leerling niet deelnemen aan het Centraal Schriftelijk Examen (CSE). Hierover is de overheid nu in beraad.

Is mijn kind verplicht om naar school te komen als beide ouders werkzaam zijn in de zogenaamde vitale beroepen? (of als alleenstaande ouder en u bent werkzaam in een van de vitale beroepen)

Nee, dat is niet verplicht. Deze leerlingen mogen naar school komen; de school biedt dan een opvangplek. Wij bieden wel, op verzoek van de overheid, de mogelijkheid.

Mijn kind zit nu thuis, wat kan hij/zij doen?

Voor alle vakken zijn er leerplanners/studieplanners beschikbaar in de ELO. Onder normale omstandigheden wordt deze ELO door de docent nog eens toegelicht in de klas/les. Nu er geen les gegeven kan worden merken we dat de planners soms te globaal zijn. De docenten zijn nu aan de slag om de planners gedetailleerder samen te stellen. Uw zoon/dochter kan echter nu al evengoed aan de slag met de leerstof op basis van de huidig beschikbare planners. Na woensdag a.s. zijn alle planners aangepast.

Wanneer krijgt mijn kind weer les?

De sluiting duurt tot en met maandag 6 april, voor zover nu bekend. De docenten gebruiken deze week, behalve het gedetailleerder samenstellen van de planners, ook om zich voor te bereiden om "les" te geven op afstand. Dat is nog niet zo eenvoudig. Vanaf maandag 23 maart a.s. kunnen leerlingen weer in contact treden met docenten en hebben ze mogelijkheid tot het ontvangen van instructie (op welke manier(en) dit gebeurt wordt deze week door docenten uitgewerkt en is afhankelijk van de beschikbare techniek) en het stellen van vragen zodat ze weer verder kunnen. In de tussentijd kan uw zoon/dochter bij vragen nu ook al per mail contact opnemen met de docent. 

Hoe volgen jullie mijn kind in de komende 3 weken?

De mentor zal in een wekelijks "contactmoment" met elke leerling even kort uitwisselen hoe het gaat, hoe de studie vordert, waar hij/zij tegenaan loopt etc. Dit doet de mentor per mail via een format dat de leerling invult. Eventueel neemt de mentor telefonisch contact op. U bent zelf natuurlijk ook vrij om in contact te treden met de mentor of vakdocent als u vragen heeft.

Mijn zoon/dochter wil graag aan de slag, maar de spullen liggen op school

Zoals gecommuniceerd is de school open en kan de leerling gewoon de spullen komen ophalen.

Mijn zoon/dochter wil graag aan de slag, maar we hebben helaas geen computer thuis ter beschikking

Voor leerlingen die niet kunnen beschikken over een pc, maar die wel een pc nodig hebben om de schoolopdrachten uit te kunnen voeren, heeft de school een aantal devices beschikbaar. Geef aan bij de mentor van uw zoon/dochter of bij de teamleider als u hiervan gebruik zou willen maken.

Mijn zoon/dochter doet dit jaar examen. Hoe gaat dat nu?

De overheid zal deze week met de scholen communiceren hoe het examentraject verder vorm gegeven wordt. De overheid heeft al aangegeven dat de (voor)examenleerlingen met voorrang onderwijs moeten volgen. We verwachten dan ook op korte termijn met u te kunnen communiceren hoe dit traject verder vorm krijgt. Op dit moment moet ik u hierop het antwoord echter schuldig blijven.

Mijn zoon/dochter heeft bestanden op de schoolserver staan die nodig zijn, maar kan daar nu niet aan. Wat nu?

De ICT afdeling van LVO is op dit moment aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn de bestanden van leerlingen over te zetten naar de OneDrive. Als dat lukt kan de leerling, indien er internetverbinding is, vanaf elke plek aan de bestanden. Zodra dit mogelijk is informeren wij u hierover.

Hoe verloopt de communicatie tussen school en ouders?

Wij communiceren via Somtoday. Dit bericht ook. Helaas blijkt steeds bij het verzenden dat er een behoorlijke groep ouders en leerlingen is die de berichten niet ontvangt. Dat kan aan uw provider liggen die is ingesteld middels een firewall om dit soort mails te beschouwen als bulkmail en dus tegen te houden. In veel gevallen blijkt echter dat e-mailadressen niet meer kloppen; ze zijn gewijzigd of vervallen omdat er is overgestapt naar een andere provider. De afgelopen dagen komen er gemiddeld 150 berichten retour van de 1560, dus bijna 10%. Hebt u de mails ontvangen, dan klopt uw adres. Kent u ouders die de mail niet ontvangen, vraag hen dan contact op te nemen met school om de e-mailadresgegevens te verifiëren of te wijzigen. Onze administratie staat voor deze ouders klaar!

Daarnaast staan alle berichten ook op onze website. Sinds vandaag is er een aparte pagina aangemaakt m.b.t. nieuws en ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Heeft u naar aanleiding van deze berichtgeving nog vragen, neemt u dan contact op met de teamleider van uw zoon/dochter of ondergetekende. Wij proberen iedere vraag op zo kort mogelijke termijn te beantwoorden.

Met hartelijke groet,

Peter Paul Truijen
Locatiedirecteur Philips van Horne

Philips van Horne

Samen creatief!